Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-181v

Jan Jacob Quirijnen, als metten heere geordonneerde momboir over Pirijntgen dochtere wijlen Adriaen Gerard Huijben daer moeder aff was Maeijcken Cornelis Somers heeft vermogens de authorisatie hem door de heeren drossaert ende schepenen bij marginale appostille op sijne requeste gegeven openbaerlijck te perck ende te beurde vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Anthonis Adriaen Gerard Huijben een parcheel ackerlants een lopensaet ende seven roeden ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aen het Creijven, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper oost, ende westwaerts, ende streckende vande gemeijne straet tot aen erffenisse Daniel Sebastiaens alwaer eenen gemeijnen voetpath tusschen beijden loopt ende heeft daerop ten behoeve vande voorn. cooper vertegen ende gerenuntieert, met affgaen etc. gelovende etc. pro ut in forma, onder expresse conditie dat den cooper alle lasten, commer ende aentael hierinne wesende sal moeten voldoen, dragen ende betaelen, sonder argelist, actum 3 julij 1652, scabini Stakenborch et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832