Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-182v

Alsoo Niclaes Adams bij coope, ende opdracht vercregen heeft van Jan Wilaert Piers seecker stuck erve een loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Cleijn Hasselt, aldaar tusschen erffenisse de weduwe mette kinderen wijlen Gerard Hermans d'eene sijde ende tussche erffenisse sijne eerw. den heere Grave van Grobendonck d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Bartholomeus Jans Hendricx ende hem Niclaes Adams voornt. bij welcke veste ende opdracht d'voorn. Niclaes mede is overgegeven eenen wech tot het vs. lopensaet erve over erffenisse des selffs Jannen breeder vermelden der veste, ende opdrachte daer van opde ... voor schepenen alhier gepasseert, soo ist dat d'voorn. Nicolaes Adams op huijden date deses voor schepenen ondergenoemd comparerende aen ende ten behoeve van d'voors. Jan Bartholomeus Jan Hendricx heeft gerenuntieert ende gedesisteert op het gebruijck ende erffelijckheijt hem uijt crachte vande vs. veste, ende opdracht competerende de voors. wech met affgaen ende overgeven in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen), dit vertijen overgeven ende affgaen altoos vast gestentich ende onverbrekelijck van waerden te houden ende te doen houden sonder eenich wederseggen, ende allen commer calangie ofte aentael van sijnen twegen daerinne wesende ofte comende d'voorn cooper t'eenenmael aff te doen, sonder argelist actum ix julij 1652, scabini Gilse et relatu Stakenborch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832