Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-185r

Maeijken weduwe wijlen Gerard Huijben geassisteert met Jan Leenderts haeren behout sone ende gecozen voocht in desen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Peter Cornelis Meeus, een parceel saeijlants anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn der maete onbegrepen als dese erve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Willems van Buel aen d'een sijde westwaerts de weduwe wijlen Jan Gerard Huijben aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten eenen eijnde aen erffenisse Daniel Gerard Huijben tsamen mette gerechticheijt vante mogen wegen ende stegen, over erffenisse der weduwe Jan Gerard Huijben ende Daniel Gerard Huijben voornoemt ende sal daerentegens dese erve wederom moeten gedoogen het wegen ende stegen der gener die met recht tot noch toe daer over geweecht sijn, sijnde andersints los, ende vrij alsoo sij seijde, ende heeft daerop ten behoeve vande vs. cooper vertegen ende gerenuntieert met affgaen etc. gelovende super se et bona, more solito warandiam (op zich en zijn goederen, te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum ut supra (xxv julij 1652), scabini Alleman et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832