Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-190v

Jan Gerard Peters, als man ende momboir van Lijsbeth dochtere Adriaen Somers, heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Cornelis Hendrick Bernevelts, een parcheeltjen saeijlants een halff loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, in Stadtshoeff, aldaer tusschen erffenisse de voors. cooper d'een sijde suijtwaerts, ende de kinderen wijlen Anthonis Cornelis Anthonis aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten eenen eijnde aen erffenisse Willem Adriaen Gerits met meer andere, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij alsoo sij seijde, ende heeft daerop ten behoeve vande voors. cooper vertegen ende gerenuntieert met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, actum xxix augustij 1652.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832