Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-218r

Jan Cornelissen van Gorp als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Willem Aert Piers heeft wettelijk ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Bartholomeus Jan Hendrickxs een parcheel weijlants vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenissen d'voorn. Jan cooper d'een sijde, ende voors. van Gorp vercoopere d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, streckende metten anderen eijnde aende erve der weduwe wijlen Denis Joosten, los en vrij alsoo sij seijde ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum den ii decembris 1652.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832