Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-218v

Gerrard Laureijs Eeltgens, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Bartholomeus Jan Hendrickxs de gerechticheijt van tot allen tijden te mogen wegen ende stegen gaen ende staen met ... beesten over sijne comparants erffenisse tot op ende aff de erve daerinne dvoorn. Jan op huijden door Jan Cornelissen van Gorp gevest ende geerft is in aller vuegen ende manieren den selven met sijne voordere erffenisse daer beneffens gelegen tot noch toe daer over geweeght is ende heeft opt voorschreve gebruijck ten behoeve van d'voorn. Jan Bartholomeussen vertegen ende gerenuntieert, met affgaen ende overgeven in desen gerequireert gelovende derhalven super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen) d'voorn. cooper desen voors. wech t'allen tijden rustelijck ende vredelijck te laeten gebruijcken, sonder hier tegens te doen, ofte te connen ofte gedoogen door andere gedaen te werden, directelijck, ofte indirectelijck, noch oock in eeniger manieren, mitsgaders dit vercoopen, opdragen, vertijen, overgeven ende affgaen, altoos vast stendich ende onverbrekelijck van waerden te houden, ende in sijne naeme te doen houden, sonder eenich wederseggen, ende alle commer calangie ofte aentael aff te doen t'eenenmael, alles sonder fraude, actum et coram scabini ut supra (den ii decembris 1652).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832