Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-289v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle naergenoemde, sijn verschenen ende gecompareert in eijgener persoonen, Gijsbrecht, Cornelis, Sijmon ende Michiel gebroederen Jan Peter Cornelissen, als man ende momboir van Vijverken sijne huijsvrouwe, Jan Marten Peters als man ende momboir van Maeijken sijne huijsvrouwe ende Beris Anthonis Beris, naergelaten weduwaer ende alsoo uijten naeme van sijne kinderen door hem geprocreert bij wijlen Peterken sijne gewesene huijsvrouwe, gesusteren, sonen ende dochteren wijlen Adriaen Hendrick Claessen, daer moeder aff was wijlen Magdalena Gijsbrecht Gerrits, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge, ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden van wijlen de voors. henne ouders aengecomen, inder vuegen, forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcker, soo is Cornelissen voors. bij blinde lotinge te deele bevallen, ende sal alsoo den selven Cornelis voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren een parcheel saeijlants drie loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve affgepaelt aen het naervolgende deel gelegen is, binnen der parochie van Tilborch, ter plaetse genaempt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Wouter Anthonis Beris aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Peter Cornelissen met sijn loth aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve der weduwe ende kinderen wijlen Mr. Herman de Roij out schouteth, westwaerts, ende metten anderen eijnde aende erve Adriaen Cornelis Mutsaerts oostwaerts,

Waertegen Jan Peters voors. is te deele bevallen ende sal alsoo voor sijn aenpart hebben behouden ende erffelijck besitten, een parcheel saeijlants groot als het voorgaende, waer beneffens t voors. eerste deel noortwaerts, ende het volgende deel suijtwaerts gelegen is, ende comende oost, ende westwaerts aende respective erffenisse hier voorens op het eeste parcheel vuijtgedruckt,

Hier tegens is Gijsberden voors. te deele bevallen, ende sal alsoo voor sijn contingent hebben behouden ende erffelijck blijven possideren een parcheel erven affgepaelt aen het voors. tweede ende aen het volgende vierde deel, ende groot als de voors. twee eerste parcheelen, hoodende oost, ende westwaerts, als voor ende tot dien sullen dese voors. drie eerste parcheelen te saemen gemeijn ende onbedeijlt erffelijck behouden ende besitten, den voorhooffde mette boomen daerop staende tusschen de wateringe ende den vaerwech aldaer, ende sullen daerenboven alnoch contant in vergelijckinge van cavelen ontfangen van het vijffde deel de kinderen Berissen voors midtsdesen bedeelt ijder de somme van twintich guldens eens,

Waertegens Michielen voors. is te deele bevallen ende sal alsoo den selven Michiel voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een stuck erven groot als de voorgaende, waer beneffens aen de noordensijde het voors derde deel ende aende suijdensijde het naervolgende vijffde deel gelegen is respective hier tegens affgepaelt, comende metten eenen eijnde aende erve de weduwe wijlen Mr. Herman de Roij vs. westwaerts, ende metten anderen eijnde aende erve Jan Gerrit Cornelis Emmen oostwaerts,

Waertegens Beris Anthonis Beris voor sijne kinderen is te deele bevallen, ende sullen alsoo de selve sijne kinderen voor henne portie hebben behouden ende erffelijck besitten eene schuere metten gronde ende erffenisse, daeraen gelegen ende daertoe behoorende, groot als de voorgaende parcheelen, waer beneffens Michiel voornt. met sijn deel, aende noorden sijde ende het volgende deel, aende suijden sijde gelegen is, streckende metten eenen eijnde aende erve der weduwe wijlen Mr. Herman de Roij westwaerts, ende metten anderen eijnde aen erffenisse Wouter Anthonis Beris oostwaerts, ende sullen de vs kinderen gehouden sijn in vergelijcking van cavelen aende drie eerste parcheelen vuijt te reijcken contant de somme van t sestich guldens eens,

Hiertegens is Jan Marten Peters nomine uxoris te deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, de huijsinge, metten gronde ende erffenisse daer aen gelegen, affgepaelt aen het loth der kinderen Beris Anthonis Beris, ende groot als de voorgaende loten, waer beneffens de selve kinderen met hen deel aende noorden sijde gelegen sijn, ende de erffenisse Cornelis Gerard Laureijssen aende suijden sijde, streckende van de gemeijne strate oostwaerts op tot aende erve van den selven Cornelis t'samen mette gerechticheijt vande voorhooffde totten vaerwech aldaer, gereserveert nochtans de boomen op den selven voorhooffde staende, omme die ten gemeijnen proffijte te vercoopen, als oock de andere opgaende eijcken boomen, soo op dese als volgende erffenisse staende ende sal d'voorn Jan Martens gehouden sijn hier uijt in vergelijckinge van cavelen vuijt te reijcken de somme van vier hondert, ende vijfthien guldens eens, in minderinge van welcke somme de voorn. Jan Martens tot sijne laste neempt te betaelen midtsdesen eens de somme van hondert vijftich guldens capitael die welcke Adriaen Hendricx per schepene gelofte op desen sterffhuijse te eijschen heeft, ende tot dien alnoch hondert guldens capitael Jan Jochums Verschueren per schepene gelofte, van desen sterffhuijse mede competerende metten intrest den welcken van nu aff sal comen te vervallen, ende nopende de resterende hondert vijffentsestich guldens die selve sal d'voorn. Jan gehouden sijn, ende belooft midtsdesen tot affquijtinge van andere schulden waermede desen boedel mochte sijn belast, gereet ende contant te voldoen,

Ende waertegens Sijmon Adriaenssoon is te deele bevallen, ende sal alsoo voor sijn aenpart hebben behouden ende erffelijck possideren, Ierst een stuck weijlants twee loopensaeten, ende achtien roeden metter maete begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Gerard Marten Hensen aen d'eene sijde noortwaerts, ende Marten Peter Cornelis aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende vande gemeijne straete tot aen erffenisse der kinderen Matheeus Janssen van Gorp ende tot dien alnoch eenen acker saeijlandts een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse genaempt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Gijsbert Gerrit Beijkens aen d'een sijde westwaerts, ende oock d'een eijnde suijtwaerts, ende tusschen erffenisse Goijert Jan Goijaerts aen d'ander sijde oostwaerts, ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straete noortwaerts vuijt welck loth d'voorn. Sijmon sal gehouden sijn, aende ses andere deelen contant vuijt te reijcken ende te betaelen de somme van vijffentwintich guldens veerthien stuijvers,

Voorders is wel expresselijck ondersproken ende geconditioneert, dat d'voorn. parthijen condividenten malcanderen s'hemels watere sullen moeten laeten lossen gelijck t'selve voor dese deijlinge gelost is geweest ende sullen de vijff eerste deelen aen het westeneijnde beneffens de erffenisse van wijlen Mr. Herman de Roij, moeten laeten eenen wech van thien voeten breet omme denselven wech door de vs. vijff parcheelen erffelijck met gewarde, ende beheijmde beesten te werden gebruijckt, ende sullen de condividenten malcanderen gelijckelijck helpen dragen ende betaelen alle voordere schulden waermede desen boedel boven de hiervoorens gementioneerde vier hondert vijfthien guldens, mochten sijn belast, Eijntelijck is noch ondersproken, dat de vs. condividenten ijeder sijn aengecavelde deel, mette contributie vanden tegenwoordigen borgemeester datelijck sal aenvaerden, ende hebben d'voorn. condividenten hiermede d'eene op des anders aengecavelde deel volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert, met opdragen overgeven, ende affgaen in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende onderhouden d'voorn. condividenten, alnoch gemeijn ende onbedeelt Ierst anderhalff loopensaet ende vier roeden saeijlandts, gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse genoempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Gijsbert Gerrits aen d'eene sijde noortwaerts, ende de H: Geest van Tilborch aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende vande gemeijnte oostwaerts, tot aen erffenisse Embrecht Cornelis Anthonis Hermans, noch het vierde part onbedeelt in seecker stuck erven bestaende in heijde ende hoijbeempt, in vuegen grooten, ende reengenoten t selve gelegen is binnen de parochie vs. ter plaetse genaempt de Voorste Nieuwe Velden, noch het vierde part onbedeelt in een heijvelt gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse genaempt de Achterste Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeters aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Wijt Laureijssen aen d'ander sijde westwaerts, streckende suijt ende noortwaerts aende gemeijnte, ende eijntelijck noch een heijvelt, genaempt den Dongensenhoeck gelegen ter plaetse, ende tusschen reengenoten voors. sonder argelist, actum den xxvii meert 1653, coram scabinis Stackenborch et Verschueren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832