Menu

Documenten

Document R-1653-14-8008-292

Kennelijck sij eenen ijegelijcke, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle naergenoemde, sijn verschreven ende gecompareert in eijgene persoon Cornelis sone wijlen Anthonis Cornelis Jan Anthonis Smolders daer moeder aff was Maria dochtere Gerard Cornelissen, Peter Goijert Broeckmans, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Cornelis Jan van de Merenberch, ende Jan Willem Cornelissen als metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over Claesken alnoch minderjarich, gesusters, dochters wijlen Corneliss ende Maria voorn., sijnde d'voorn Cornelis mits sijne minderjaricheijt mede geassisteert metten selve momboirs, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden, mitsdesen, metten andere eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden vande voors. henne gewesene ouders aengecomen ende verstorve ende dat inde vuege, forme ende maniere hier naer beschreve volgende,

Overmits de welcke d'voorn Peter Goijert Broeckmans nomine uxoris is ten dele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, inden iersten eene aenstede metten huijsinge, schuer ende schop daarop staende, metten erffenisse daer aen gelegen, ende daertoe behoorende vijftien loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Postelstraet, aldaer tusschen erffenise Jan Adriaen Willems aend'een sijde oostwaerts, ende Jan Gerrit Cornelis met Peter sijne broeder aend'andere sijde westwaerts, streckende vande gemeijne straet tot aen erffenisse Adriaen Soffaers, ende Michiel Jan Michiels, noch een stuck weijlants twee loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Gerard Cornelis aend'een sijde westwaerts ende Willem Cornelis aend'ander sijde oostwaerts, streckende vande gemeijne straet tot aen erffenisse Michiel Daniel Adriaens, daer nochtans eene waterlaet tusschen beijde loopt, noch een stuck weijlants, een loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreve, aldaer tusschen erffenisse Daniel Sebastiaen Daniels aend'een sijde oostwaerts, ende Jan Gerrit Cornelis aend'ander sijde westwaerts, ende oock een eijnde suijtwaerts, ende streckende metten ander eijnde aende steechde aldaer noortwaerts, noch een stuck weijde geheijten de Rietgors vijff quartier ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie voors. achter het Creijven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Anthonis voors. hem hier naer bedeelt aend'ander sijde westwaerts, ende de weduwe Jan Gerrit Huijben aend'ander sijde oostwaerts, ende oock een eijnde suijtwaerts, ende streckende metten ander eijnde aende erve Willem Jan Peter Goijaerts noortwaerts, t'samen metten gerechticheijt van te wegen over de erffenisse de weduwe Jan Gerrit Huijben voors. ende voorts tot naer de Creijvense straet, gelijck dese erve van outs tot noch toe geweecht is, noch een parcheel beempds vier loopensaete ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselve beempt gelegen is binnen de parochie voors. ter plaetse genaempt aende Ouden Dreijboom, aldaer tusschen erffenisse de erfgen: wijlen Sebastiaen Goijaert Smitten, ende erffenisse Anthonis Goijaerts aend'ander sijde suijtwaerts, ende tusschen erffenisse Jan Peter Jans aend'ander sijde noortwaerts, streckende metten eene eijnde aende stroom genaempt de Leije, tot aen erffenisse ..., metten gerechte helfte onbedeelt in een beemdeke waer van Peter Jan Hermans van Heijst de wederhelft competeert, int geheel twee loopensaet ende een halff, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse geheijten de oude Leije aldaer tusschen erffenisse de erffgenaemen wijlen Peter Gerrits van Loon, d'een sijde, ende tusschen erffenisse de erffgenaemen Adriaen Goijert Peters d'ander sijde, streckende vande gemeijnte tot aenden schauwsloot, noch een stuck heijvelts, genaempt de Heijhoeve twee loopensaete ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse geheijte Achter het Creijven, aldaer tusschen erffenisse, aldaer tusschen erffenisse Peter Huijbrechts aend'een sijde oostwaerts, ende Jan Jan Peeters met meer aend'ander sijde westwaerts, streckende metten eene eijnde aende erve Huijbert Jan Huijberts suijtwaerts, ende metten andere eijnde aende erve ..., t'samen, mette gerechticheijt vante wegen ende stegen over de erffenisse van Peter Huijbrechts voors. ende soo voorts, naer de Postelstraet soo dese erve van outs altijts geweecht is, noch een bleckelingvelt, twee loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse geheijte aende Oude Dreijboom, aldaer tusschen erfenisse Cornelis Janssen vanden Merenberch met sijne kinderen aend'een sijde westwaerts, ende de weduwe mette kinderen wijlen Adriaen Michiels aend'ander sijde oostwaerts, streckende metten eene eijnde aende dijck aldaer, ende metten andere eijnde aende erve ..., Eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eene heijbodem waer van Jan Willem Cornelissen de wederhelft competeert, int geheel drie ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn de maete onbegrepen, als deselve heijbodem gelegen is onder de parochie van Venloon, ... Loon opt Sant, ter plaetse geheijte den Puntwech, aldaer tusschen erffenisse Marij ... met hare kinderen aend'een sijde oostwaerts, ende de erffgenaemen wijlen Adam Adriaenssen de Molder aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eene eijnde aende erve Lambert de Meijs, ..., ende metten anderen eijnde aenden Puntwech voorschreven, sijnde de voors. respective parcheelen van erve los, ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Peter hier vuijt sal gelden aen Gerard Peter Martens ende sijne voorkijnder het gerechte derdepart in eene Schepene gelofte van ses hondert guldens capitael ende den intrest daer van te vervallen tot ... guldens s'jaers, totten effective voldoening, ...

Waer tegens Cornelissen den sone is ten deele bevallen, ende sal alsoo denselven Cornelis voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren, inden eerste een parcheel weijlants vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aende Capelle aldaer tusschen erffenisse Vijverken weduwe wijlen Anthonis Cornelisse met haere kinderen aen d´een sijde westwaerts, ende den gemeijne ackerwech aldaer aen d´ander sijde oostwaerts, streckende vande gemeijne straet noortwaerts op tot aende waterlaet ..., metten gerechticheijt vande voorhooffde ende boomen daerop gestaen, noch de gerechte helfte onbedeelt in een stuck ackerlants waervan Vijverken voors. ende haere kinderen de wederhelft competeert, int geheel anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn als t´selve gelegen is binnen de parochie ende ter plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de gemeijnen ackerwech aend´een sijde oostwaerts, ende tusschen erffenisse van erffgenaemen Gerard Adriaen Willems aend´ander sijde westwaerts, ende oock aend´een eijnde noortwaerts, ende streckende metten andere eijnde aen voors. waterlaet, noch de gerechte helft onbedeelt in een stuck erve waervan de voorn. weduwe ende kinderen de wederhelft toebehoort, int geheel twee loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de weduwe mette kinderen wijlen Jan Adriaen Willems aend´een sijde suijtwaerts, ende Willem Jan Peter Goijaerts aend´ander sijde noortwaerts, streckende van Creijvense straet tot aenden gemeijnen ackerpath, noch de gerechte helfte onbedeelt in een parcheel lants int geheel een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, waervan de voorn. Vijverken met haere kinderen de wederhelft toebehoort, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Hermans van Heijst met meer anderen aend´eensijde oostwaerts, ende tusschen erffenisse Jan Anthonis Peeter Michielsse aend´ander sijde westwaerts, streckende vande gemeijne ackerwech, tot noortwaerts op, tot aende erve Peeter Michielsse de oude, noch een stuck erve geheijte de Venweij vier loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie ende plaetse geheijte Achter het Creijven, aldaer tusschen erffenisse Daniel Gerard Huijben met meer andere aend´eene sijde oostwaerts, Cornelis Janssen vanden Merenberch aend´ander sijde westwaerts, streckende metten eene eijnde aende erve Willem Jan Peter Goijaerts noortwaerts, ende metten andere eijnde aen gemeijne steech aldaer suijtwaerts, noch de gerechte helfte bedeelt aen westensijde in seeckere venweij int geheel vierdalff loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binne de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse d´voorn. Merenberch met sijn helfte aend´een sijde oostwaerts, ende weduwe Meeus Momboirs met meer andere aend´ander sijde westwaerts, streckende metten eene eijnde aende erve Willems voors. noortwaerts, ende metten andere eijnde opden vuijtwech aldaer suijtwaerts, noch een stuck saeijlants geheijte de Bonte Steech?, anderhalff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn, als t´selve gelegen is binnen de parochie voors. onder de hertganck de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Aert Bartholomeus Somers aend´een sijde oostwaerts, ende de weduwe mette kinderen wijlen Athonis Hendrick Hutten aend´anderesijde westwaerts, streckende vande gemeijne straet noortwaerts op tot aende erve de weduwe ende kinderen wijlen Joost Adriaen Hoirevoirts, noch een stuck saeijlants anderhalff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende geheijten de Polder, gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse genaempt de Hoeve, aldaer tusschen erffenisse Cornelis vanden Merenberch voornt. aen d´eensijde suijtwaerts, ende Jan Cornelis Jan Meeus aend´ander sijde noortwaerts, streckende vande gemeijnte oostwaerts op tot aende erve Cornelis Jan Denis, noch eenen ackersaeijlants geheijten het Heijvelt, drie loopensaet ende een halff ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie voors. ende plaetse genaemt opt Sant, aldaer tussen erffenisse Cornelis vanden Merenberch voors. d´een sijde, ende de gemeijne straet d´ander sijde, streckende metten eene eijnde aen erve de erffgenaemen van wijlen Jan ..., ende mette andere eijnde aende erve ..., noch het gerecht vierdepart onbedeelt in een beempt een buijnder ofte daer ontrent int geheel groot sijnde, gelegen binnen de parochie voors., ter plaetse genaempt de Nieuw Velden, aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kinderen wijlen Peter Adriaen Goijaerts aend´eensijde oostwaerts, ende Cornelis Peeter Meeus met sijne kinderen aen d´ander sijde westwaerts, streckende metten eene eijnde aenden Langedijck suijtwaerts, ende metten andere eijnde aende gemeijnte noortwaerts, noch de gerechte helfte onbedeelt in eene beempt waer van Gerrit Peters met sijn voorkint de wederhelft competeert, int geheel seve loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen onder Gilse ter plaetse geheijte de Lange Beemde, aldaer tusschen erffenisse Cornelis vande Merenberch d´eensijde ende ... d´ander sijde, strecken vande Gilsedijck, tot aende stroom geheijten de de Rielse Leije, noch de gerechte helfte onbedeelt in eene beempt, waervan d´voorn. Gerrit Peters ende sijnen voorkind de wederhelft competeert, int geheel drie loopensaete, ofte daer ontrent groot sijnde nochtans soo groot ende cleijn, in vuege ende reengenoten den selve beempt gelegen is onder Gilse voors. ter plaetse genaempt inde Elf Beemden, noch de gerechte helfte in het derdepart onbedeelt in een stuck saeijlants int geheel sevenendertich hont ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen onder Nederve Cappel, genaempt Cornelis Jan Anthonis lant waer vande anderhelft int´selve derdepart Claesken sijne suster hier naer te deele bevallen is, ende eijntelijck noch de opgaende eijcke boomen staende op den voorhooffde toecomende Cornelis Janssen vande Merenberch ter plaetse geheijten aende Hasselt t´eijnde den ..., sijnde alle dese parcheele los ende vrij, vuijtgenomen dat d´voorn Cornelis uijte vier eerste hier voorens geschreve parcheele van erve gelegen aende Hasselt jaerlijcx sal gelden eenhalff mudde rogge erffpacht aende erffgenaemen Wouter Beerten, in eene meerdere pacht ende tot die alnoch het gerechte derdepart inde gelofte van ses hondert guldens hier bevoorens op het eerste loth breeder gementioneert,

Ende waer tegens de momboirs van Claesken onmondige dochter is te deele bevallen, ende sal alsoo deselve Claesken voor haer aenpart hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, inde eerste eene aenstede mette huijsinge daerop staende, gront ende erffenisse daeraen gelegen ende daertoe behoorende vierdalff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt inde Corte Straet aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Goijaerts aen d´eene sijde oostwaerts, ende Denis Hendric Denis aend´ander sijde westwaerts, streckende vande Cortestraet noortwaerts op, tot aende erve Goijaert Jan Goijaerts voors., noch eene acker saeijlants geheijten den Cranenberch, vier loopensaeten ende een halff ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie voors. aende Hasselt in Stadtshoeft?, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Hendrick Bernevelts aend´een sijde suijtwaerts ende Cornelis Adriaen Aert Fiers aend´ander sijde noortwaerts, streckende vande gemeijne straet oostwaerts op, tot aende erve Cornelis Cornelisse de Beir met meer andere, noch eene acker saeijlants, geheijten den ... anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Cornelis Anthonis Everts aend´een sijde noortwaerts ende de weduwe mette kinderen wijlen Cornelis Jan Gerrits Creijer aend´ander sijde suijtwaerts, streckende vande gemeijne straet oostwaerts optot aende erve ..., noch een parcheel weijlants een loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse geheijten inde Corte Straet aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kinderen wijlen Cornelissen Jan Gerits Creijer aend´een sijde westwaerts, ende de voorkinderen Hendrick Laureijs Spijckers aend´ander sijde oostwaerts, streckende metten eene eijnde aende erve Adriaen Cornelissen de Beir suijtwaerts, ende metten andere eijnde aende gemeijne straet noortwaerts, noch een stuck beemde twee loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse genaempt inde ... aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Cornelissen de Beir d´een sijde, ende de stroom de Leije aen d´ander sijde, ende oock d´een eijnde ende streckende metten aendere eijnde seecker loopke aldaer, noch de gerechte helfte onbedeelt in het derdepart inde sevenendertich hont hoijlants gelegen tot Nederven Cappel waervan Cornelisse de broeder hier voorens de wederhelft is bedeelt, ende eijntelijck noch een stuck beemde een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn in vuege ende reengenoten denselven beempt gelegen is onder Gilse ter plaetse genaempt den Hackelaers, sijnde allen desen parcheelen van erve los ende vrij, vuijtgenomen dat opde aenstede gelegen inde Cortestraet aende Hasselt is vuijtgaende jaerlijcx negen stuijvers ... chijns, de welcke sal blijven ten laste vande voorschreve Claesken, ende sal daerenboven deselve alnoch vuijt dit voors. deel gelden het eene derdepart in de schepenen gelofte van ses hondert guldens, hier voorens opde twee eerste cavelen breeder gementioneert.

Ende is tusschen voors. condividenten wel uijtdruckelijck geconditioneert ende ondersproken dat deselve ijder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, waterlaeten ende andere gebure rechten die welcke d´een ofte den andere aengecavelde deel soude mogen subject wesen, ende dat deselve condividenten, malcanderen pro rato sullen helpen affdragen voldoen ende betaelen alle verholen commer, calangie ofte aentael, van rente chijnsen ofte pachte, hier voorens niet benoempt, die welcke sich naermaels op ijmants aengecavelde deel soude mogen openbaere, ende hebben hiermede d´voorn. parthijen condividenten d´een opde andere deel contingent ende aenpart hen mits dese deijling aengecomen, volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert, met afdragen overgeven ende affgaen daertoe behoorlijck, ende gewoonlijck sijnde, gelovende dat van eerste comparanten superse et omnia sua bona, habita et habenda (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende) ende voors. momboirs, op verbant van de ... goederen, dit opdragen vertijen overgeven ende affgaen, mitsgaders dese erffelijcke scheijding ende deijling altoos te houden ende te doen houden, voor goet, vast, ..., ende onverbroken van waerden, ende allen commer calangie ofte aentael van ... comen aff te doen, sonder argelist actum ultimo mert 1653, Coram scabinis Stackenborch et Verschueren.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832