Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-298r

Jan Gerrits Verbunt den ouden, naergelaten weduwaer van wijlen Maria Niclaes Noten, heeft ten behoeve van sijne gelijcke kinderen door hem vuijt vs. Maria verweckt volcomentlijck gerenuntieert ende gedesisteert midtsdesen opde tocht, recht ende actie van tochtswegen, hem mits het overlijden van vs. sijne gewesene huijsvrouwe vervallen in seeckere huijsinge metten hoff schop gronde ende erffenisse daeraen gelegen ende daertoe behoorende ses loopensaeten off daer omtrent groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn der maeten onbegrepen als deselve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Cleijn Hasselt achter het sloth, tegenwoordich bij de voorn. comparant bewoont met opdragen overgeven, ende affgaen daertoe behoorende ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum sonder argelist, 4 april 1653, coram scabini Alleman et Verschueren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832