Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-298r

Anthonis sone Jan Gerrits Verbunt den ouden daer moeder aff was Maria Niclaes Noten ende deselve Jan Gerrits Verbunt den ouden met Jannen de jonge sijn broeder ende Laureijs Claes Noten, als last ende procuratie hebbende van Gerard den sone Jans Verbunt den ouden ende wijlen Maria voors. vuijt ... der acte voorden notaris Jan vanden Laurenswech residerende binnen Breda, ende seckere getuijgen opden vijffden decembris 1652, lestleden gepasseert aen schepenen vertoont, ende opgelesen mitsgaders d'voorn. Laureijs Noten, ende Jan de jonge, alnoch als metten heere gestelde, ende geordonneerde momboir, ende toesiender, over de twee alnoch onmondige, ende minderjarige kinderen van wijlen de voors. Maria Claes Noten, daer vader aff is d'voorn Jan Verbunt den ouden, die welck met consent ende decreet vande heere officier ende schepenen, naer voorgaende sondachse proclamatie, tot affquijtinge van verscheijde schadelijcke schulden, openbaerlijck voor alle man, te ... ende ... hebben vercocht ende midsdesen wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Gerit Denis Smolders de jonge, eene huijsinge ende schop, met henne gronden, ende erffenisse daeraen gelegen ende daertoe behoorende, ses loopensaeten off daer ontrent groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn der maeten onbegrepen, als deselve gestaen ende gelegen is, binnen de parochie van Tilborch, ter plaetse genaempt aende Cleijn Hasselt, achter het sloth, aldaer tusschen erffenisse sijne excellentie de heere grave van Grobbendonck ende Cornelis Janssen van Beurden, daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde loopt d'een sijde suijtwaerts, ende tusschen erffenisse Adriaen Bartholomeeussen ende Adriaen Jacob Quirijnen aen dander sijde noortwaertss, streckende vande gemeijne straete oostwaerts op tot aen erffenisse van sijne opgemelte exc. ende hebben etc. met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut moris et ... vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier vuijt sal gelden, ende tot sijnen last neempt te betalen eene somme van vier hondert, ende vijffentwintich gulden capitael, t'samen metten loopenden intrest vandien, waer voore dese huijsinge ende erffenisse aen Guilliam Donckers tot s'Hertogenbosch, bij schepenbrieven aldaer verobligeert is, oock sal den cooper den hier voorens genoemden waterlaet halff moeten onderhouden, mitsgaders moeten gedoogen, dat d'vs Adriaen Bartholomeeussen, sal wegen, ende stegen over de erve tusschen de huijsinge des vercoopers ende de huijsinge van den selven Adriaen, tot dat hij bequamelijck op, ende aff sijne erve kan ..., in alle vuegen, ende manieren, als denselven daer over tot noch toe geweecht is, ende voorders mocht andersints niet met reserve pro ut inde vercoopercedulle, sonder argelist, actum et coram scabinis ut supra (4 april 1653, Alleman et Verschueren).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832