Menu

Documenten

Document R-1653-14-8008-314r

Anthonis sone Jan Gerrits Verbunt, heeft geboden sijne blijckende penningen die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme metten rechten van naerderschappen te lossen, vrijen, ende calangieren gelijck hij doet midtsdesen seeckere huijsinge ende schop metten gronden ende erffenisse daeraen gelegen ende daertoe behoorende, ses loopensaeten ofte daerontrent groot sijnde gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Cleijn Hasselt, achter het sloth, door Jan Gerrits Verbunt de ouden met sijne kinderen vercocht ende opden vierden aprilis lestleden voor schepenen alhier wettelijck opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Gerrit Denis Smolders de jonge, vermeldens de veste dienaengaende gepasseert, gelovende etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xx meij 1653, coram scabinis vanden Broeck et Nouwens.

In de marge: Dese naerdering met consent van Anthonis Jan Gerits Verbunt gecasseert pro ut in margine ... veste, actum viii decembris 1659.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832