Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-317

Jenneken weduwe wijlen Goijert Willem Janssoon Vermee, ende met haer Jannen haeren sone daer vader aff is deselve Goijert Willemssen, soo voor sijn selve als mede instaen hem fort ende sterck maeckende voor Gerard, ende Willem sijne absente broeders, hebben bij manieren van beleening, wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Cornelis Peter Jan Stevens, een parceel saeijlants, een loopensaet mette maeten begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse de voors. weduwe ende kinderen aen d'een sijde suijtwaerts ende Embrecht Daniel Sebastiaens aen d'ander sijde noortwaerts ende oock aen een eijnde oostwaerts, ende streckende metten andere eijnde aende erve Gerrit Willems westwaerts, t'samen mette gerechticheijt vante wegen over de andere erffenisse der voors. transportante, los ende vrij alsoo sij seijde, ende hebben de voors. comparante bij maniere voors. daerop ten behoeve van de voorn. Cornelis Peter Jan Stevens vertegen, met affgaen ende overgeven daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona, habita et habenda warandiam (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende te waren), ende dit opdragen ende allen commer etc. pro ut in forma, met dien verstande nochtans dat de voors. weduwe ofte haere kinderen t voors. lant sullen mogen lossen ende quijten t'henne believe met hondert guldens eens binnen den tijt van drie ierstcomende jaeren mits dat deschare ten tijde vande lossinge te velde staen sal comen ten proffijte van d'voors. Cornelis Peters, omme deselve tot sijne contentement te gebruijcken ende inne de voors., ende sal naer t'expireren vande voorschreve drie jaeren dese lossing mede cesseren, ende t voors. lant erffelijck sijn ende blijven aende beleender, ende staet te wete dat met dese hondert gulden d'voorschreven weduwe heeft voldaen ende affgequeten sekre gelofte bij haere voorn. overleden man opden 5e december 1635, voor schepenen alhier ten behoeven van d'voorn. Cornelis Peters verleden, mitsgaders noch seeckere restant van drie hondert gulden capitael, aen Johan vande Velde rentmeester van de Convent van Tongerloo, alsoo sij seijde, sonder argelist, actum xxx meij 1653, coram scabinis Nouwens et Verschueren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832