Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-318

Kennelick sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen ondergenoemde, sijn gecomen ende gecompareert in eijgenen persoonen, Gijsbrecht sone Jan Gijsbert Gerrit Beijkens, daer moeder aff was wijlen Cornelia Jan Heijsten, Peter Janssen vande Loo als bij vuijtcoop vercregen hebbende het aenpart van Adriaen sone Jans ende wijlen Cornelia voors. alsoo voor sijn selven ende denselve noch als vader, ende neffens hem Gijsbrecht Janssen vande Loo als momboir van sijne Peters voorkinderen daer moeder aff was wijlen Jenneken oock dochter Jans ende Cornelia voors. mitsgaders Digna dochtere des selfs Jan ende Cornelia, naergelaten weduwe wijlen Peter Jan Adriaen Willems ende met haer Jan Jan Adriaen Willems, ende d'voornoemde Gijsbrecht, als bloetoomen respective van de vier kinderen desselffs Peeters daer moeder aff is d'voorn. Digna, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende beleijden mitsdesen metten andere eene erffelijcke scheijding ende deijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben, vande naervolgende erffelijcke goederen hen mits het overlijden van wijlen voors. Cornelia aengecomen in der vuege, forme, ende maniere hier naer beschreven volgende,

Overmits dewelcke, d'voorn. Gijsbrecht, ende Digna is ten deele bevallen, ende sullen alsoo voor henne portie ende contingent hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, eerst het voorste deel in seeckere huijsinge scheijdende aende middelweecht ende het ... van dien, twelck aen het volgende deel volgen sal, als oock aen het gangkamerken bij hennen vader bewoont, waer van den weecht ende het gebont sal blijven aen dit loth, metten twee vierde parten inde helfte der geheel erffenisse aen dese huijsinge gelegen ende daertoe behoorende, bedeelt aende suijdensijde, soo groot ende cleijn der maeten begrepen als dit voorschreven voorhuijs ende erffenisse gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse het volgende loth aen d'een sijde noort waerts, ende tusschen erffenisse Jan Gijsbert Gerrit Beijkens hiertegens eertijts affgedeelt aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Joost Gerrits de Beir oostwaerts ende metten andere eijnde aende gemeijne straet westwaerts, noch de twee vierde parten onbedeelt in de gerechte helfte van eenen ackerlants int geheel een loopensaet ende vijff roeden metten maeten begrijpende, genaempt den Segeracker waer van d'voorn. hennen vader de wederhelft hier tegens affgedeelt, competerende is, gelegen binnende parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse d'... van henne vader d'een sijde, ende tusschen erffenisse d'voornoemde Gijsbrecht d'ander sijde, streckende van gemeijne straet, tot aende erve Jan Gijsbrechts voors. ende eijntelijck noch de twee achtste parten onbedeelt in de helfte van eenen beempt int geheel vijff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselve gelegen is binnen de parochie voorschreven ter plaetse genaempt inde Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenisse Jan Wijten d'een sijde oostwaerts, den Langendijck die desen beempt onderhouden moet west, ende gemeijnte suijt ende noortwaerts, alles los ende vrij soo sij seijden, onder den last nochtans dat dit lot aen het volgende deel ... ende contant sal moeten vuijtreijcken, de somme van dertich guldens eens, ende sal daerenboven d'voorn Gijsbert ende Digna gehouden sijn ter ... van henne vader een schouw ende backoven inde voors. ganghkamer, ... an ... laeten metsen, welcken oven, of ... het volgende deel mede sal mogen gebruijcken, ende oft gebeurde dat d'voorn Gijsbert ende Digna met hennen vader overquamen dat sij luijden uijten beloofde de voors. schouw, ende oven te metsen, de selve als dan sullen gehouden sijn naer de doot van henne vader inden gemeijnen boedel ten profijte vanden gelijcke erffgenaemen inte brengen de somme van vierentwintich guldens eens, waer inne deselve hen aenpaert ende erve sullen proffiteren,

Ende waer tegens Peter Janssen vande Loo in qualiteijt voorschreven voor sijn selve, mitsgaders beneffens Gijsbert Janssen vande Loo uijt naeme sijne kinderen is ten deele bevallen, ende sullen alsoo d'voorn. Peter ende zijne kinderen voor henne portie ende aenpart hebben behouden ende erffelijck possideren het achterhuijs metten gronde vanden voorschreven huijsinge, scheijdende aen het voorhuijs, welck achterhuijs ... vuijt coste van het eerste loth sal moeten maecken onderhouden, mitsgaders de twee vierde parten inde helfte der geheele erffenisse daer aen gelegen ende daertoe behorende, bedeelt aende noordensijde neffens erffenisse Embrecht Anthonis Cornelis Anthonissen, ende streckende vande gemeeijne straet tot aende erve Joost Gerritsen de Beir, noch de twee vierde parten onbedeelt inde gerechte helfte vande Segeracker ende vuijteijntelijck noch de twee achtste parten inde helft onbedeelt in eenen beempt gelegen inde Nieuwe Velden respective op het eerste loth breeder vuijtgedruckt, ende sal dit loth in vergelijck van cavelen van het voorgaende deel contant ontfangen, de somme van dertich guldens eens, voorders is ondersproken dat de condividenten niet sullen ... hen aenpart inde voorschreven huijsinge aff te breken als naer de doot van d'voorn. Jan Gijsbert Gerrit Beijkens henne vader ende grootvader respective, ende sullen ijder opt sijne moeten gedoogen alle schouwen ende gebuerlijcke rechte, ende hebben voorn. parthijen condividenten hier ende ... inde d'eenen te behoeven van de andere op ijders aengecavelde deel vertegen ende gerenuntieert met opdragen, overgegeven, affgaen in desen behoorelijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc., pro ut moris et stilij, ende allen verholen commer calangie ofte aentael hier vorens niet benoempt, malcanderen pro rato te helpen affdragen, sonder argelist, actum den ix junij 1653, coram scabini Alleman et vande Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832