Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-319v

Cornelis sone wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen, ende ten behoeve van Adriaen Jan Gerits als toesiende momboir, ende alsoo ten behoeve van Gerarden onbejaerde sone wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden voors. een parcheel saeijlants twee lopensaeten ende een halff ofte daer ontrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens van Beurden aen d'eene sijde westwaerts, ende d'voorschreven onbejaerde sone aend'andere sijde oostwaerts, streckende vande erffenisse Adriaen Janssen voors. suijtwaerts op tot aende erve Denis Jan Denis de Beir, t'samen mette gerechticheijt vante wegen over den gebuer mestwech aen het noordeneijnde deser erve gelegen, los ende vrij alsoo hij seijde, ende heeft etc. geloovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum den xi junij 1653, coram scabinis Stakenborch et vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832