Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-320v

Cornelis sone Anthonis Cornelis Smolders heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, ten behoeve van Cornelis Janssen vande Merenberch de gerechte helfte bedeelt aenden westensijde in seecker ... waervan cooper de wederhelft competeert int geheel drie loopensaeten ende een halff ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt achter het Creijven, aldaer tusschen d'voors. cooper met sijne helft aen d'een sijde oostwaerts, ende tusschen erffenisse Goijert Jan Goijaerts met meer andere aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aen d'erve Willem Jan Peter Goijaerts noortwaerts, ende metten andere eijnde aen gemeijne wechde aldaer, los ende vrij alsoo sij seijden, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, dato xvj junij 1653, Coram scabini vande Brouck et Nouwens.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832