Menu

Documenten

Document R-1653-14-8008-325

Peter Janssen vande Loo, als bij vuijtcoop, ende opdracht vercregen hebbende het transport, ende aenpart van Adriaen sone Jan Gijsbert Gerrit Beijkens in der qualiteijt voor sijn selve, ende noch als vader ende neffens hem Gijsbert Janssen vande Loo, als administrerende momboir over sijne Peters twee onmondige kinderen, daer moeder aff was wijlen Jenneke, dochter Jan Gijsbert Gerrit Beijkens voors. hebben inde selve qualiteijt wettelijck erffelijck met voorgaende consent ende decreet van heere drossart ende schepenen vercocht, ende midsdesen opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Gijsbert sone Joost Gerrits de Beir, de twee gerechte vierdeparten, bedeelt aende noordensijde in de helft van seeckere erffenisse, mette achterhuisinge daerop al soo groot ende cleijn de selve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt, inde Langstraet, aldaer tusschen het voorhuijs, ende erffenisse Gijsbert Jan Gijsbert Beijkens ende Digna sijne suster met henne twee vierdeparten hier tegens affgedeelt d'een sijde suijtwaerts, ende Embrecht Cornelis Anthonisse aen d'andere sijde noortwaerts, streckende van gemeijne straet westwaerts, tot aende erve Joost Gerrits de Beir, t'samen met het gerechte vierdepart vande opgaande boomen, los ende vrij alsoo sij seijden ende hebben etc. met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat de cooper de middelweecht scheijdende tusschen achterhuijs ende het voorhuijs datelijck sal moeten repareren, ende voorts onderhouden soo als behoort, oock sal den cooper dit achterhuijs niet mogen affbreecke, als naer de doot van Jan Gijsbert Gerrit Beijkens, ende oft gebeurde dat in het voorhuijs een oven gemetst wurde, dat het achterhuijs deselven mede sal mogen gebruicken alles in conformiteijt de scheijdinge ende deijlinge daer van sijnde, sonder argelist, actum vij julij 1653, coram scabini Nouwens et relatu Brouck.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832