Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1653-14-8008-326r

Jan Anthonis Cornelis Wouters, heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen, ende ten behoeve van, Goijaerden sijnen broeder een parcheel saeijlants ... een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch aende Hasselt, ter plaetse genaempt inde Stadtshoeff, aldaer tusschen erffenisse Peter Michielssen d'een sijde oostwaerts ende Willem Adriaen Gerrits met meer anderen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Cornelis Cornelis de Beir suijtwaerts, ende metten anderen eijnde over de erve Joost Gerrits de Beir, waerover dese erve wegen moet, los ende vrij alsoo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum den xii julij 1653, coram scabini Nouwens et relatu Stakenborch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832