Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-111r

Jan Peter Cornelis Meeus, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen, ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Willem Daniel Adriaen Gerit Vrancken een parcheel saeijlants twee loopensaet min een roede metter maet begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beir d'een sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe metter kinderen wijlen Pauwels Matheeussen d'ander sijde, streckende vande erve Adriaen Cornelis de Beir, tot aende gemeijne straet, los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832