Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-117r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, alsoo Jan Gerit Denis Smolders den ouden, in houwelijcken staet versaemt is geweest met wijlen Maria dochtere Jan Jan Adriaens van Beurden, ende dat de selve Maria deser werelt is comen te overlijden naelatende twee kinderen met name Mecheltken out ontrent 10 1/2 jaeren, ende Maria out ontrent 6 jaren, dat oock d'voors. Jan sich wederom begeven heeft in anderen houwelijck met Jenneken Cornelis Michiel Daniels, die weduwe was van wijlen Gerard Adriaen Jans van Beurden, welcke volgende d'voors. Jan Gerit Smolders gehouden was mette momboirs van sijne voors. kinderen te procederen tot behoorlijcke scheijdinge, ende affdeijlinge van alle ende ijegelijcke de goederen soo haeffelijcke als erffelijcke, dan alsoo de haeffelijcke goederen behoorlijck geinventariseert ende met schepenen ende gebueren gepriseert sijnde niet meer op en brengen als de somme van vier hondert ende tachtentich guldens eenen stuijver ende dat de schadelijcke schulden comp te bedragen drie hondert ende ses guldens, die welcke aen de haeffelijcke goederen affgetrocken sijnde daer van niet meer soude overich blijven, als de somme van een hondert drijent'seventich guldens ende negen stuijvers, dat oock de jaerlijcxse tochten vande erffelijcke goederen int geheel niet meer en beloopen als een hondert ende vijfthien guldens, ende dat in cas van affdeijlinge de voors. kinderen vuijt deen helft vandien, soude moeten opgebracht ende gealimenteert worden, het welcke .... ende in comparatie van het tegenwoordich accord, voorden voors. onmondigen seer schadelijck soude wesen, waeromme soo ist dat voor schepenen van Tilborgh ende Goirle onder genoemde in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert d'voorn. Jan Gerit Smolders met Jennekens voors. sijne tegenwoordige huijsvrouwe ter eenre, ende Cornelis Jan Adriaens van Beurden met Jan Gerit Smolders de jonge, als beedichde momboir ende toesiender over de voors. twee onmondige kinderen ter andere sijde, die welcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden midtsdesen, met consent ende ten overstaen van schepenen, in plaetse van affdeijlinge gemaect ende aengegaen te hebben seecker contract, accord ende transactie, in der vuegen forme, ende manieren hier naer beschreven volgende te weten dat d'voorn. Jan den ouden met sijne voors. tegenwoordige huijsvrouwe, hebben aengenomen, ende nemen aen midtsdesen de voors. sijne twee onmondige kinderen, omme de selve behoorlijck opte brengen ende te alimenteren tot dat deselve gecomen sullen sijn tot den ouderdom van twintich jaeren, ofte houwelijcken staet, in cost, dranck, cleedinge ende reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck, ende tamelijck naer hennen staet, de selve oock ter schole laeten gaen, omme te leeren lesen ende schrijven, ende voorts bijde selve sijne kinderen alles meer te doen, soo, ende gelijck getrouwe ouders betaempt, ende die selve alsoo tot den voors. ouderdom ofte wel houwelijcken staet opgebracht ende gealimeteert hebbende, aende selve alsdan vuijt te reijcken ijeder de gerechte helfte van acht hondert guldens eens, waertegens d'voorn. Jan in vrijen eijgendomme sal behouden, ende blijven besitten allen de haeffelijcke goederen door d'vs sijne eerste gewesen huijsvrouwe metter doot ontruijmt ende achterlaeten, inden voors. inventaris gementioneert mitsgaders de helfte vande huisinge ende aenstede in hunne houwelijcken staet gecocht van Gerrit Jan vande Loo, die alsnu vercocht is voor de somme van duijsent guldens eens, mitsgaders alnoch eenich schaerhout, ende seecker moerken gelegen inde Nieuwe Velden, int geheel gewaerdeert op hondert guldens eens, sonder dat de voors. sijne kinderen daerop eenich recht, aen, ofte toeseggen sullen hebben ofte mogen pretenderen, nu nochte te eenige dagen, mits dat den vader deser kinderen sal schuldich ende gehouden sijn, ende belooft midtsdesen te betaelen ende voldoen de voors. vuijtstap schaede schulden, mitsgaders alle andere schulden t sij bekende, ofte onbekende waermede den boedel eenichsints belast, ofte beswaert mach wesen, geene altoos vuijtgescheijden ende sal voorts den vader deser kinderen geduerende d'voors. tijt in tochte blijven besitten allen de erffelijcke goederen met seeckere erffrenten door de moeder deser kinderen achtergelaten, ende bij haer staende houwelijck met d'voors. Jan den ouden gepossideert, inden verstande dat d'selven Jan vande helfte der voors. tochte ten behoeve van d'selve sijn kindeen te samen ofte ijeder hen aenpart, sal moeten affstant doen comende tot de voors ouderdom, ofte houwelijcken staete, ende oft ... dat een der voors kinderen ... quam afflijvich te werden, dat des overledens portie, op de langstlevende sal succederen, ende devolveren, ende hiermede bekende de voorn. parthijen contrahenten, alsoo metten anderen minnelijck ende vriendelijck verdragen overcomen ende veraccordeert te sijn, gelovende die voors. eerste comparanten super se et omnia sua bona, ende die voors. momboirs op verbant der onmondige goederen desen voors. contract ende accoorde in alle sijne poincten te houden, ende doen houden voor goet, vast, stentich, ende onverbrekelijck van waerden, sonder eenich wederseggen, sonder argelist, actum vijff december 1654, coram scabini Wijtens et Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832