Menu

Documenten

Document R-1654-14-8009-129v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh, ende Goirle onder genoemd, in eijgener persoone sijn gecomen ende gecompareert Willem, ende Jan gebroederen, sonen wijlen Jan Willemssen van Buel daer moeder aff was Maeijke Anthonis Cornelis Wouters, Wouter Aert Marcelis als man ende momboir van Eefke sijne huijsvrouwe, Jan Gerits Verbunt de jonge, als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, ende Corstiaen Jan Jacobs, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, gesusteren dochteren wijlen Jans ende Maeijkens voornt. die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen, hen mits het overlijden vande voors. henne ouders aengecomen inder vuege, forme ende manieren hier naerbeschreven volgende,

Overmits den welcke d'voorn. Willem ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben houden ende erffelijck possideren, ierst een camer, ende schuere, ... gronde ende erffenisse daer aen gelegen, ende daer toe behoorende drie quartier, of daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve metter maete bevonden sal worden, gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse Gerard Jans Gorems? d'een sijde, ende tusschen erffenisse Gerit Jans Creijers nomine uxoris, waer aff dese camer ende erve eertijts is gedeelt d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten andere eijnde aende gemeijne straete, ende tot dien alnoch ten behoeve van d'voorn. Willem, van de naer volgende aenstede aff te meten neffens de erve van Daniel Adriaen Peter Jacobs, ende Jan Cornelis Peter Meeus soo veel dat dit loth ende de vier naer volgende deelen, elcx inde erffelijckheijt even groot sullen wesen, sulcx dat d'een der condividenten niet meer erve hebben sal als d'ander, ende sal de voors. leste aff te meten erve wegen ende stegen over d'erve van d'voors. Daniel Adriaens ende Jan Corneliss, voorts sal voornoemde Willem in vergelijcking van cavelen vuijt ... sterffhuijse ontfangen de somme van sessentachtich guldens eens, onder restrictie van daerentegen wederom te betaelen, ende d'andere deijlluijden te ontlasten van de helft eener rente van hondert vijftich gulden capitael aen de H: Geest binnen s'Hertogenbosch te betaelen,

Waer tegens Jan der sone ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben houden ende erffelijck blijven besitten eene huijsinge mette gronde vandien ende het gerecht vierdepart vande aenstede ende erffenisse daeraen liggende ende daer toe behoorende te weten t'gene boven het gerecht contingent vand'voors. Willem, overich wesen sal, gestaen ende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Peter Jacobs d'een sijde, ende Corstiaen Jan Jacobs voornoemt, met het volgende deel d'ander sijde, streckende metten eende eijnde aende gemeijne straet, ende metten andere eijnde aende erve Wouter Aert Marcelis, ende Jan Gerits Verbunt, hen midtsdesen bedeelt, ende dit mette belastinge van seventich loopen reductie rogge aende H: Geest van Tilborgh tot noch toe met vier guldens ende vijff stuijvers s'jaers voldaen sijnde, ende tot dien alnoch in vergelijcking van cavelen aende selve Wouter, ende Jan, halff april toecomende vuijt te reijcken de somme van drie hondert guldens eens sonder intrest,

Waer tegens d'voors. Corstiaen nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben houden ende erffelijck possideren, ierst seeckere schuere staende op het voorgaende loth, die denselve voor halff april toecomende sal moeten ruijmen, ende tot dien alnoch gelijcke vierdepart inde voors. aenstede ende erffenisse, waer beneffens Jan den sone met het voorgaende deel op d'een sijde gelegen is ende Daniel Adriaen Gerit Huijben cum suis aen d'andere sijde, streckende metten eene eijnde aende gemeijne straet, ende metten andere eijnde aende erve de weduwe Jan Gerit Huijben, los ende vrij,

Ende waer tegens Wouter Aert Marcelis ende Jan Gerits Verbunt nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sullen de selve alsoo voor henne portie hebben houden ende erffelijck blijven besitten de twee resterende vierdeparten, ofte wel de helfte der voors. aenstede waer beneffens Willem den sone met sijne gerechticheijt van dit deel aff te meten aen d'een sijde gelegen is, ende oock aen d'een eijnde, ende streckende metten andere eijnde aende erve Jan den sone ende Corstiaen den swager, hen hier vorens bedeelt, t'samen mette gerechticheijt vante wegen over de deelen vand'selve Jan, ende Corstiaen die den wech elcx halff sullen moeten dragen?, ende sullen alnoch halff april toecomende van d'voors. Jan in vergelijcking van cavelen ontfangen de voors. drie hondert guldens, te weten elck de helft van die ende hebben houden etc., gelovende etc. pro ut in forma ende allen verhole commer hier vorens niet benoemt, malcanderen te gelijck helpen dragen ende betaelen, sonder argelist, datum ut supra, scabini vanden Brouck et relatu Ophuijsen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832