Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-12v

Daniel Sebastiaens, naergelaten weduwaer wijlen Josijna dochtere wijlen Daniel Peter Daniels, ende met hem Embrecht, Adriaen, ende Daniel gebroeders, sonen Daniels ende Josijna voors. Willem Jans van Buel als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe ende Jan Jan Willems als man ende momboir van Heijltken sijne huijsvrouwe, gesusteren, dochteren Daniels, ende wijlen Josijna voornt., alle voor hen selve, ende tesamen alnoch instaende, hen fort, ende sterck maeckende voor de drie naergelaten onbejaerde kinderen wijlen Peter sone Daniels, ende Josijna voornt., hebben in der selver qualiteijt erffelijck vercocht, ende midtsdesen wettelijck opgedragen, ende overgegeven, namentlijck de voorn. Daniel voor soo veel sijne tochte belanght, ende d'vs. sijne kinderen het erffrecht van een stuck weijlandts, twee loopensaten ende negentien roeden metter maete begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch, ter plaetse geheijten t'eijnden de Postelstrate, aldaer tusschen erffenisse Peter Gerit Cornelis aend'een sijde westwaerts, ende d'voorn. vercooperen aend'ander sijde oostwaerts, ende streckende suijdt, ende noortwaerts, aende gemeijnte, aen ende ten behoeve van Jan Gerard Cornelissen met vertijen ende affgaen soo als gewoonlijck ende recht is, gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen), warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832