Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-130v

Jan Janssen van Buel, heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Wouter Aert Marcelissen sijne swager eene huijsinge metten gronde ende erffenisse daer aen gelegen ende daer toe behoorende, een lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse geheijten aent Creijven, bij d'voorn. Jan eertijts in coop vercregen tegens de kinderen erffgenaemen Jan Sebastiaens, ende in alle vuegen ende manieren denselven voor schepenen alhier, op den xxix aprilis lestleden, daerinne gevest ende geerft is, ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum et scabini ut supra.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832