Menu

Documenten

Document R-1654-14-8009-37r

Embrecht Daniel Sebastiaens heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen, ende overgegeven aen, ende ten behoeve van Peter Janssen vande Loo een stuck saeijlandts, een lopensaet metter maete begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt inde Sloprijt aldaer tusschen erffenissen Cornelis Cornelis de Beir aen d'een sijde suijtwaerts, ende tusschen erffenissen de weduwe Goijert Willems Vermeer aen d'ander sijde noortwaerts, ende oock aen d'een eijnde oostwaerts, ende streckende metten andere eijnde aende erve Gerard Gerrits Veramelvoirt westwaerts, los ende vrij soo sij seijde, t samen metten gerechticheijt van te wegen ende stegen, door de Sloprijt over erffenisse Gerrit Gerrits Veramelvoirt, ende de weduwe Goijert Willems Vermeer, beijde voornt. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum den ... meert 1654.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832