Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-37v

Kennelijck sij eenen ijegelijcke, alsoo Lenart Jan Willem Adriaens desen werelt is comen te overlijden, naerlatende, een soontjen bij hem in wettige houwelijck geprocreert aen wijlen Lijntke Adriaen Jans tegenwoordich out wesende ontrent negen jaere ende tot dien eenige erffelijcke, ende ... haeffelijcke goederen, als namentlijck de erffelijcheijt van een derde part in seeckere aenstede, metten huijsinge, ende schuer daerop staende int geheel negen loopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gestaen ende gelegen, binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Hasselt de welcke tegenwoordich gebruickt ende gepossideert wert door Jan Willlem Adriaens, grootvader van desen kijnde, ende Cornelis sijne sone, mitsgaders het gerecht sesde part in eene beempt geheijten het Korlingsken, int geheel vier loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen onder Gilse ..., waerinne respective d'voorn. Jan Willem Adriaens sijn leven lanck gedurende voor d'een helfte de tochte competeert, sulcx dat vande andere helfte desen voorn. kinde soude moeten worden opgebracht, onderhouden ende gealimenteert, het welck ... vande weijnige proffijten daer van procederende onmogelijck is te effectueren, te meer doorden bij den staet ende liquidatie ophuijden gemaeckt, blijckende is dat niet alleen soo tot betalinge van loopende schulden als ... vant voorn. kint, bereijts alle de voorn. haeffelijcke goederen sijn geconsumeert, maer dat bovendien Cornelis Jan Willem Adriaens als bloet oom ende beedichd momboir van t'selve kint daer voorens alreede verschote hadden de somme van een hondert ses ende vijftich guldens ... naerdien het contingent van het voorn. kint in dese erffelijcke goederen is belast met hondert ende vijftich guldens capitael soude derhalve geschapen sijn, dat dese erffelijcke goederen tot alimentatie ende onderhout vant voorn. kint bijnaer int geheel souden sijn geconsumeert ende verteert, voor ende alleer, t'selve tot bequaming omme eerlijck den cost te gewinne opgebracht soude wesen, welcke aengemerckt, ende omme soo wel ... is, sulcx ter meeste voordeel van den voorn. kijnde te .... soo sijn op huijden dat deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoempt, in eijgener personen gecomen ende gecompareert d'voorn Cornelis als beedichde momboir ter eenre, ende Jan Adriaen Janssen als bloetoom van s'moeders sijde, ende beedichde toesiender, geassisteert met Adriaen sijne broeder, ende Jan Willem Adriaen voorn. grootvader vant voorn. kint, misgaders Gijsbert Jans vande Loo ende Peter sijne broeder als naeste gebuers ter andere sijde, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden, midtsdesen metten andere finalijck overcome ende veraccordeert te sijn, dat d'voorn. Cornelis den momboir dit kint behoorlijck sal opbrengen, onderhouden ende alimenteren tot prima januarij 1665, inclus in eete drincke, cleeden ende ... linnen ende wollen, sieck, ende gesont, eerlijck, ende tamelijck naer sijne staet ende in alle schijn, off het sijn eijgen wettich kint waere, ende daerenboven ter voors. tijde alnoch voor ende ten proffijte vant selve kint vuijt te reijcken de somme van twee hondert ende vijftich guldens eens, waer voorens d'voorn. Cornelis in vrijen eijgendomme sal hebben, ende erffelijck blijven behouden de gerechticheijt deser kijnde inde voorn. erffelijcke goederen competerende tot welcke eijnde de voorn. tweede comparanten naer dat d'voorn Jan grootvader opde voorn. tocht, hem daer inne competerende hadde gerenuntieert, t voors. contingent, wettelijck ende erffelijck hebben opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van den voorn. Cornelis, met vertijen ende affgaen daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde indien verstande dat hiermede sal sijn, ende blijven ...., de voorn. somme van een hondert sessenvijftich guldens ... die d selve Cornelis bij de voorgemelte liquidatie bevonden lijste competerende, ende dat bovendien deselven precisselijck buijten last van den voorn. kijnde sal hebben te voldoen ende te betaelen het capitael somme met allen verloop in toecomende te vervallen, op den voors. erffgoederen hier staende ende hier voorens vuijtgedruckt, met alle servituten die deselve soude moge subject wesen, ende oft gebeurde dat met desertijt t voors. kint voorden voors. tijt afflijvich werde, dat de voors. twee hondert ende vijftich guldens sullen ... erffnaemen abintestato te weten d'een helft aen vriende van s'vaders ende d'andere helft aende vrienden van s'moeders sijde, welverstaen dat d'voorn Cornelis niet sal gehouden sijn ... vuijtreijcking te doen voor 1 januarij 1665, voors. belovende hem inde op verbant als naer rechten t'geene voors. is punctualijck te achtervolgen, ende dese opdracht van waerden te houden, ende hunne naemen ende qualitijte voors. te doen achtervolgen ende van waerden houden sonder eenich wederseggen, ..... sonder argelist ,actum 5 martij 1654.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832