Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-39v

Cornelis Jan Willems heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Jan Cornelissen de Beir een stuck saeijlandts twee loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn, als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Daniel Adriaen Vrancken aen d'een sijde oostwaerts, ende Adriaen Cornelis de Beir aen d'ander sijde westwaerts, streckende van gemeijne straete, noortwaerts op tot aenden gemeijne waterlaet, los ende vrij soo sij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende alle commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat de cooper d'voors. waterlaet sal moeten onderhouden, sonder argelist, actum den ix meert 1654, coram scabini Ophuijsen et relatu Soffaerts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832