Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-3v

Compareerde voor schepenen van Tilborgh ende Goirle naergenoemde Gerard Peter Martenssone naergelaeten weduwaer wijlen Heijltgen dochter wijlen Bartholomeeus Jan Hendricx ter eenre, ende Jan Willem Cornelissoon, als beedichde toesiender, over Bartholomeeussen onmondigen soone Gerits, ende Heijltgen voornt. sijnde, d'selve Jan mits het overlijden van wijlen Jan Bartholomeeus Jan Hendricx die geweest is beedichde momber van voors. kijnde, geassisteert met Hendrick Alleman schepen in dier qualiteijt ter andere sijde, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen bijt leven van voorn. Jan Bartholomeeussen gemaeckt ende aengegaen te hebben seecker contract ende accoort in vuege forme, ende manieren hier naer beschreven volgende, te weten dat d'voorn. Gerit ten behoeve van sijne voors. kijnde, volcomentlijck heeft gerenuntieert, opde tocht recht ende actie van tochtswegen hem competerende in seeckere huijsinge gront ende erfenisse, vier loopensaete ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt aende Hasselt, waerinne d'voors. Gerard tegenwoordich alnoch woonende is, mitsgaders het gerechte vierdepart onbedeelt in eenen beempt int geheel eenen bunder ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaempt de Nieuwe Velden, door hem met wijlen voors. sijne overleden huijsvrouwe gemeen beseten ende in sijne inventaris opden xxiiij januarij 1651, voor schepenen alhier overgegeven, bekent gemaeckt, met affgaen ende overgeven ende opdragen als gewoon ende recht is, sonder daer aen eenig de minste actie, ofte pretentie, meer te hebben ofte te behouden, met dien verstande nochtans dat d'voorn. Gerit sal blijven int gebruick van voors. huijsinge metten hoff ende gront tot halff april ierstcomende deses jaers 1654, ende nopes het saeijlandt, dat hij daer van de vruchten voor de toecomende jaer selve alnoch sal proffiteren, sulcx dat sijnen voors. kijnde t'selve eerst aenvaerden sal t'oigst deses jaers aende stoppelen, blijvende nochtans het recht.. ten proffijte van desen kijnde omme tselve opde voors. huijsinge .... van welcke voors. tocht, d'voorn. Gerit voor hem in vrije eijgendom sal bevinden eerst eene schepene gelofte van ses hondert guldens capitael ten laste vande kinderen wijlen Anthonis Cornelis Anthonis ende alnoch hondert gulden capitael ten laste van Michiel Meijnaerts, die d'selve Michiel alreede affgequi.. heeft, beijde inde voors. inventaris naerder gementioneert ende nopende de hondert vijftich guldens ten laste van Willem Gerritss Verbunt, de vijftich guldens tot laste van Jan Beris tot Loven, mitsgaders de vijftich guldens tot laste Beris Anthonis Beris, alle inde voors. inventaris gemelt, sullen blijven halff in proffijte vande voorn. Gerit ende halff ten profijte van desen kijnde waer van de intrest ten proffijte vande voors. kijnde eerst loopen sullen Lichtmis toecomende, ende sal hier onder .... de contracte opden xxvij januarij 1651voor schepenen alhier tusschen d'voorn. Gerit, ende de momboirs van sijne voors. kijnde gemaeckt gerefereert nochtans, dat hij sal behouden sijn d'selve kinde alnoch te onderhouden ende behoorlijck te alimenteren tot halff april ierstcomende incluis, sonder daer van als van alle andere schade ende schulden waermede de boedel mochte sijn belast ... te mogen pretenderen, maer sal allent'selve geheelijck door d'voorn. Geride ... schade van sijn kijnde moeten worden voldaen, eindelijck sal d'selve Gerid gehouden sijn dat.. ten profijte van desen sijne kinde aende voors. toesiender te laeten volgen een liste, ende ..., aen t'selve kind ten affscheijden te versien met behoorlijcke cleedinge van linnen ende wollen, naar sijne staet, ende dat hij daer eere? aff hebben sal, gelovende d'voorn. Gerit super se et bona, ende de voors. toesiender op verbant des kindts goederen dese contracte voor altoos te houden, ende doen houden voor goet vast stentich ende onverbrekelijck van waerden sonder eenich wederseggen, .... sonder argelist, actum den vij januarij 1654, coram scabinis Alleman et Verschueren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832