Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-46r

Embrecht Cornelis Anthonissen heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Cornelis Jan Willems, een parcheeltjen saeijlandts, een loopensaet metter maete begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse geheijten de Hasselt, aende Roijenbergh, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. vercooper met de andere kinderen wijlen Cornelis Anthoniss d'een sijde westwaerts, ende tusschen erffenisse d'voorn. cooper aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Goijaert Jan Goijaerts, ende metten suijdeneijnde aende erve Joost Gerrits de Beir, t'samen mette gerechticheijt van te wegen door de steechde van d'selve Joost in vuegen dese erve tot noch toe geweecht is, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper over dese vs. erve sal moeten wegen, die daer over tot noch toe geweecht sijn, ende is hier bijgestaen Maria weduwe wijlen Cornelis Anthoniss voorn. die welck alvorens ten behoeve van vs. hare sone heeft vertegen ende gerenuntieert opde tocht recht ende actie van tochtswegen haer in dese vs. vercochte erve competerende ende is te weten dat mette cooper hier van geprocedeert is affgequeten sekere obligatie die de weduwe wijlen Adriaen Creijers opde voors. Maria te ... hadde ... het capitael ende verloop t'samen veertich gulden sonder argelist, actum den xxvi martij 1654, coram scabini Ophuijsen et relatu vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832