Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-61r

Jan Denis Joosten, als man ende momboir van Laureijsken sijne huijsvrouwe, dochter wijlen Jan Sebastiaens, voor sijn selve, ende mede instaende, hem fort ende sterckmakende voor Jenneke weduwe wijlen Bastiaen Jan Bastiaens ende haere kijnder, Mathijs Jan Gerit Creijer naergelaten weduwer wijlen Maria Jan Sebastiaens ende met hem Anthonis Adriaen Gerit Huijben, ende Gerit Jan Gerit Creijer als geordonneerde momboir ende toesiender over de onmondige kinderen wijlen de voors. Maria ende Mathijs, hebben in die qualiteijt erffelijck vercocht ende mitsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Jan Janssen Buel de jonge eene huijsinge metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende, een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen inde parochie van Tilborgh ter plaetse geheijten aent Creijven aldaer tusschen erffenisse Denis Daniel Sebastiaens, ende Adriaen Creijers d'een sijde, ende tusschen erffenisse Daniel Sebastiaens d'ander sijde ende oock aen d'een eijnde, ende streckende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijde, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen gebuerlijcke rechten te gedoogen ende onderhouden, sonder arglist, actum den xxix aprilis 1654, Coram scabini Ophuijsen et vande Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832