Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-82r

Adriaen Cornelis Mutsaerts, heeft wettelijck, ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Jan Cornelissen de Beir, een parcheel saijlants, vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Stadts Hoeve, aldaer tusschen erffenisse de voors. cooper aen d'eene sijde suijtwaerts, ende de weduwe Jan Cornelissen de Beir aen d'ander sijde noortwaerts, ende oock d'een eijnde oostwaerts, ende streckende metten westen eijnde aende gemeijnte, los ende vrij, soo sij seijde, ende heeft etc., gelovende etc., ende alle commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum ii julij 1654, coram scabini Ophuijsen et relatu vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832