Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1654-14-8009-87v

Embrecht Cornelis Anthonissen, heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Gerrits de Beir een parcheel weijlandts een halff loopensaet mette maete begrijpende aff te meten van sijne vercoopers andere erve, gelegen in de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. vercoopers d'een sijde, ende tusschen erffenisse Gijsbert Joost Gerits de Beir d'andere sijde, streckende vande gemeijne strate noortwaerts op, tot aende erve van voorn. cooper los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft etc., gelovende etc. ende alle commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 10 augustij 1654, scabini vande Brouck et relatu Dircx.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832