Menu

Documenten

Document R-1654-14-8009-90r

Cornelis sone wijlen Anthonis Cornelis Smolders, heeft bij maniere van beleening wettelijck opgedragen ende overgegeven midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan Anthonis Peter Gielen, ierst een parcheel erve bestaende in saeij ende weijlant, vijff quartier, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse d'voorn Jan, daer nochtans eenen gemeijne ackerwech tusschen beijde loopt, aen d'eene sijde oostwaerts, ende tusschen erffenisse de weduwe ende kinderen wijlen Anthonis Cornelis Smolders voors. aen d'andere sijde westwaerts, streckende vande gemeijne strate noortwaerts optot aende waterlaet aldaer, noch een parcheeltken saeijlants, drie quartier ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen den gemeijnen ackerwech d'een sijde ende tusschen erffenisse de voors. weduwe ende kinderen d'ander sijde, ende oock een eijnde, ende hodende metten anderen eijnde aenden waterlaet, los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft daerop bij maniere van beleening vertegen met affgaen etc. geloven super se et bona warandiam (op zich en zijn goederen te waren) ende dit opdragen etc. ende alle commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen den voors. waterlaet te onderhouden, ende is voorwaerde dat d'voorn. Cornelis ende sijne nacomelingen de respective parchelen van erve sal mogen lossen met drie hondert guldens eens als ... t'gebruickende selve voor d'voors. Jan ... sal mits dat dese lossing niet sal mogen geschieden als met believe van d'een ende ander binnen vier eerste jaeren, sonder argelist, actum den xxvi augustij 1654, scabini Ophuijsen et relatu de Veth.

In de marge: Jan Anthonis Peter Michiels bekende aen hem door van Cornelis Anthonis Smolders betaelt ende affgequit? te sijn drie hondert gulden in desen vermelt ..... gecasseert actum den 21 december 1662.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832