Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1655-14-8009-131r

Jan Peter Cornelis Meeus heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan Gerit Peters een parceel weijlandts twee ende een halff lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hasselt inde Sloprijt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Corneliss de Beir d'een sijde, ende Jan Jan Cornelis Meeus d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Willem Jans ende metten anderen eijnde aende erve Gerit Willems Veramelvoirt, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen den waterlaet te onderhouden, ende te wegen als van outs, sonder argelist, actum et scabini ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832