Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1655-14-8009-132r

Cornelis Jan van Beurden alias Romeijn, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Laureijs Peter Jan Vrancken eene huijsingen metten gronden ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende, een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans in aller groote ende manieren deselve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Cleijn Hasselt aldaer tusschen erffenisse sijn ex. de heere Grave van Grobbendoncq aen d'een sijde oostwaerts ende Jan Gerit Denis de jonge aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende gemeijne straete, ende metten anderen eijnde aende erve van sijn opgemelte ex., los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen den waterlaet, ende de gemeijne strate beneffens andere ... te onderhouden, actum ii januarij 1655, scabini ... et vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832