Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1655-14-8009-154r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Jan soone wijlen Jan Adriaen Willems, daer moeder aff was Jenneken Jan Bueters, Jan Joost Geritss de Beir, als man ende momboir van Angela sijne huijsvrouwe, ende Jan Corstiaen Jan Jacobs, als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, gesusteren dochters wijlen Jans ende Jennekens voornt, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten andere eene erffscheijding ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben vande erffelijcke goederen, hen mits het overlijden van hennne voors. ouders eenichsints aengecomen, ende dat inder vuege, forme ende manieren naer beschreven volgende,

Overmits den welcke d'voorn. Jan Joost Gerits de Beir nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal deselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren ierstelijck een parcheel saeijlandts, een lopensaet ende drie quartier of daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hasselt inden Roijenberch aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Jan Joosten d'een sijde, ende Peter Janssen vande Loo d'ander sijde, streckende metten eene eijnde aende erve Joost Gerits de Beir, daer nochtans eene ackerwech tusschen beijde loopt, ende metten andere eijnde aende erve Goijaert Jan Goijaerts, ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eene hoijbeemt int geheel vier lopensaet oft daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselven gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt int Hoinincxken, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Joost Haens d'een sijde, ende de Landtscheijding d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten andere eijnde aende erve van d'heer Pieter Lus, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Jan Joost Gerits de Beir hier vuijt jaerlijcx gelden sal d'een helfte in eene chijns aenden rentmeester Schuijl te betaelen staende, den welcke alhier ten huijse van Cornelis Cauwenberch ontfangen wert, importerende int geheel seven stuijvers nochtans soo veel min ofte meer, als bevonden sal worden,

Ende waertegens Jan den sone ende voorn. Jan Corstiaen Jan Jacobs nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierst de helfte onbedeelt in den hoijbeemt gelegen int Hoinincxken, in het eerste loth naerder geexpresseert, item noch eene acker saijlandts vier lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als den selve gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aende Heijcant, aldaer tusschen erffenisse ... d'een sijde, ende ... d'ander sijde, streckende metten eene eijnde aende gemeijnte, ende metten andere eijnde aende ackerwech, ende eijntelijck noch het vierde part onbedeelt in ontrent twee lopensaeten moer, gelegen onder de prochie van Venloon, ter plaetse genaemt inde heer van Iserens Staeck, los ende vrij, vuijtgenomen de wederhelft inden chijns aende rentmeester Schuijl te voldoen, ende tot dien noch acht penningen chijns aende gesworens alhier, bovent welck ijeder ophet sijne de schouwen ende gebuerlijcke rechten sal moeten gedoogen ende onderhouden, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 15 januarij 1655, scabini vander Burcht, van Pelt et van Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832