Menu

Documenten

Document R-1655-14-8009-156v

Gerard Cornelis Brock, daer moeder aff was Digna Jan Denis, ende Huijbert Jan Huijben, als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Sebastiaen Jan Denis de Beir, hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck opgedragen, ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Denis Jan Denis de Beir alle henne gerechticheijt contingent ende aenpart in alle ende ijegelijcke de goeden soo haeffelijcke als erffelijcke door wijlen Adriana Jan Denis de Beir metter doot eenichsints geruijmt ofte achtergelaten hoedanich die sijn, ofte genaemt connen werden waer tusschen wiens ofte wat plaetsen gelegen geene altoos vuijtgescheijden, ofte gereserveert, met vertijen ende affgaen daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen), dit opdragen, overgeven, vertijen, ende affgaen, altoos te houden, ende in henne naemen te doen houden voor goet vast, stentich ende onverbrekelijck van waerden, ende allen commer, calangie, ofte aentael van hennen t wegen daerin comende, aff te doen, vuijtgenomen dat d'voorn. cooper den oude last die daerop soude mogen staen buijten cost vande vercoopers sal voldoen, sonder argelist, actum et scabini ut supra (x februarij 1655, scabini Stakenborgh et Gilse).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832