Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1655-14-8009-178v

Compareerde voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemde Willem sone wijlen Jan Willems van Buel ter eenre, ende Corstiaen Jan Jacobs, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouw dochtere wijlen d'voorn Jan Willems van Buel ter andere sijde, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffmangeling gemaeckt ende aengegaen te hebben vande naervolgende erffelijcke goederen, ende dat in maniere naer beschreven volgende,

Overmits die welcke d'voorn. Willem vande voors. Corstiaen sal hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten het contingent ende aenpart wesende seeckere schuere met het gerecht vierde part inde aenstede gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt het Craeijven d'voors. Corstiaen bij deijlinge tegens de voordere kinderen ende erffgenamen wijlen d'voorn. Jan Willem van Buel aengecomen, ende

Waertegens d'voorn. Corstiaen van d'voors. Willem sal hebben, behouden, ende erffelijck possideren de camer schuere gront ende erffenisse hem insgelijcx bij dat voors. deijlinge aengecomen, onder last vante betaelen de helfte van eenen rente van hondert ende vijfftich guldens capitael aende H: Geest binnen s'Hertogenbosch alles conform de cavelcedule daer van opde xxx december 1654, voor schepenen alhier gepasseert, waer toe in desen wert gerefereert, ende hebben hiermede d' eene ten behoeve vande andere, opt gene voors. is volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert met opdragen, overgeven ende affgaen daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vertijen opdragen ende affgaen, mitsgaders dese erffmangelinge altoos te houden ende in henne naam te doen houden voor goet vast ende onverbrekelijck van waerden sonder eenich wederseggen, aff te doen, sonder argelist, actum xij martij 1655, scabini Ophuijsen et van Brouck.

Quo facto (dit gedaan zijnde), heeft de voorn. Willem Janssen van Buel bij maniere van erffmangelinge de schuere ende erffenisse inde bovenstaende acte gemelt opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Janssen van Buel sijne broeder, ende waertegens d'voors. Willem vande selve sijne broeder sal hebben behouden ende erffelijck blijven possideren de gerechte helfte onbedeelt in seeckere huijsinge ende aenstede waervan Jan Gerits Verbunt de jonge d'ander helfte competeert, vierdalff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Mathijs Jans Creijers d'een sijde ende Adriaen Peter Jacobs cum suis d'ander sijde, streckende mette eene eijnde aende erve de weduwe ende kinderen wijlen Mr. Herman de Roij out schouteth, ende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben hiermede ... d'eene ten behoeve vande andere opt gene voors. is volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert met opdragen overgeven ende affgaen etc. glovende etc. ende allen commer etc. pro ut in ... litteris, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832