Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1655-14-8009-179v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemde, in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis, Denijs, ende Peter gebroeders sonen wijlen Peter Cornelis Embrechts, daer moeder aff was Cornelia Henrick Denis, Jenneke henne suster lest weduwe van Cornelis Wouters, alle voor hen selven, ende d'voors. Denijs noch als momboir, ende met hem Gerit Jan Adriaen Geraerts, als toesiender vande onmondige kijnde wijlen Catherina Peter Cornelis Embrechts, daer vader aff is Adriaen Jan Adriaen Gerits die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaeckt, ende aengegaen te hebben vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden van d'voorn. henne ouders aengecomen, in der vuegen, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke d'voorn. Cornelis, ende de momboirs van het onmondige kint van wijlen Catharina sijne suster te deele bevallen is, ende sullen alsoo deselve voor henne portie te saeme hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierst een parcheel weijlandts, drie loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Horrevoirts suijt ende noortwaerts, streckende metten eene eijnde aende gemeijnte, ende metten andere eijnde aende erve Peter Anthonisse, Item noch eene acker saeijlandts twee loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. inde Teetenbraeck aldaer tusschen erffenisse de weduwe Joost Adriaen Horrevoirts oost ende westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Aert Meeus, ende metten noorden eijnde aende erve Laureijs Raeijmaker, tsamen mette gerechticheijt vande halve steechde daer toe behoorende, noch het gerecht vierde part onbedeelt in een stuck beemde int geheel vierentwintich lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen der parochie van Gilse ter plaetse genaemt die Lange Beemden aldaer tusschen erffenisse de gilde van Crispijn aend'een sijde oostwaerts, ende de kinderen Peter Joosten tot Goirle aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende gemeijne Leije, ende metten anderen eijnde aende beemden genaemt de Slacen?, Item noch eenen heijbodem een loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Rouwbossen, aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Gerit Beijkens aend'een sijde oostwaerts, ende Wijt inden Cuijl aend'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aen seecker vaerwech aldaer, ende metten noordeneijnde aende gemeijnte, ende eijntelijck noch eenen heijbodem vier loopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen onder de parochie van Loon, tusschen erffenisse Peter Niclaessen de Cock aend'een sijde oostwaerts, ende Gerard Niclaessen van Osch aend'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende Leege Baen ende metten suijden eijnde aende Hooge Baen, sijnde dese respective parchelen van erven los en vrij, vuijtgenomen dat vuijt het vs eerste parcheel te weten de weije jaerlijcx op St. Stevens dach aen sijn excellentie den heere grave van Grobbendoncq als heere van Tilborgh ende Goirle sal moeten worden betaelt ses penningen gewinchijns, ende vuijt het vs. leste parcheel een oirt winchijns aende heere van Loon te betaelen,

Hier tegens Jennekens voornoemt te deele bevallen is, ende sal alsoo deselve voor haere portie hebben behouden, ende erffelijck blijven possideren ierst een parcheel erven bestaende in heij, saeij, ende weijlandt vier loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborgh, ter plaetse genaamt den Hasenest, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Willem Adriaenssen vande Kerckhoff aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Denis Corsten aen d'ander sijde suijdwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Jan Herman Adriaens ende metten westen eijnde aende erve Geertruijt Jan Peter Niclaes, Item noch eenen heijbodem vijff loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen der parochie vs. ter plaetse genaemt de Ruijbraken, aldaer ttusschen erffenisse Joost Ruijters westwaerts de gemeijnte oost ende suijden, ende de Moerstraet noorden, Ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen beemt, int geheel ses loopensaeten ofte daerontrent begrijpende, gelegen onder Gilse ter plaetse genaemt de Hooch Maeij, aldaer tusschen erffenisse ... d'een sijde ende .... d'ander sijde streckende metten oosten eijnde aent Wouwenbroeck, ende metten westeneinde aende gemeijne Leije, sijnde dese respective parcheelen los ende vrij,

Ende waer tegens Denijs, ende Peter, gebroederen voornt. te deele bevallen is, ende sullen alsoo voor henne portie t'samen hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, ierst eene huijsinge gront ende erffenisse daer aen liggende, ende daertoe behoorende acht loopensaten ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen der parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Heijdsijde, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerart Adriaen Gerits aen d'een sijde, noortwaerts, ende Jan Cornelis Emmen aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve de weduwe Adriaen Reijnen, ende metten westen eijnde aende gemeijne heirbaen, Item noch eenen heijbodem ses loopensaten ofte daer ontrent begrijpende gelegen onder Loon, ter plaetse genaemt de Hooge Baen, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Henrick Denis aend'een sijde noortwaerts ende de weduwe Adriaen Reijnen aend'ander sijde suijtwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Goijert Jan Melis, ende metten anderen eijnde aende erve Vijver Adriaen Gerits, noch drie vierde parten onbedeelt in eenen beemt waer van Jan Wijtman Laureijssen het resterende vierde part competeert, int geheel ses loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen onder Gilse ter plaetse genaemt de Blocxkens, aldaer tusschen erffenisse de H Geest van Gilse aen d'een sijde suijtwaerts, ende Adriaen Leermaeckers met Jan Jan Melis aend'ander sijde noortwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Adriaen Cornelissen de Beir, ende metten anderen eijnde aende gemeijne Leije, ende eijntelijck noch drie vierde parten in twee loopensaet beemden gelegen binnen der parochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Gerits d'een sijde noortwaerts, ende Adriaen van Heijst aend'andere sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve der kinderen Adriaen Jan Adriaens, ende metten westeneijnde aende erve Jan Cornelis Emmen, los ende vrij, vuijtgenomen vuijt het vs. huijs ende erve jaerlijcx aenden heere van Tilborgh te betaelen seven stuijvers, ende eenen penningh gewinchijns, Item vuijt het tweede parcheel veerthien penningen winchijns aende heere van Loon te betaelen ende noch vuijt het leste parcheel vijff stuijvers twee oirt chijns jaerlijcx aen joffr. Anna van Hambroeck te betaelen,

Voorts is tusschen de vs. condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaten ende nabuerlijcke rechten, ende hebben hiermede d'eene ten behoeve vande anderen op ijeders aengecavelde deel volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert met opdragen, overgeven ende affgaen daertoe behoorlijcke ende gewoonlijck sijnde, gelovende de vier eerste comparanten super se et omnia sua bona (op zich en al hun goederen) ende de momboirs op verbant vande goeden van het onmondich kint dit vertijen opdragen overgeven ende affgaen mitsgaders dese erffelijcke scheijdinge ende deijlinge altoos te houden ende in hennen naeme te doen houden voor goet, vast ende van waerden sonder wederseggen, ende allen verholen commer hier voorens niet benoemt, malcanderen etc. pro t in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (xij martij 1655, scabini Ophuijsen et van Brouck).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832