Menu

Documenten

Document R-1655-14-8009-179v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemde, in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis, Denijs, ende Peter gebroeders sonen wijlen Peter Cornelis Embrechts, daer moeder aff was Cornelia Henrick Denis, Jenneke henne suster lest weduwe van Cornelis Wouters, alle voor hen selven, ende d'voors. Denijs noch als momboir, ende met hem Gerit Jan Adriaen Geraerts, als toesiender vande onmondige kijnde wijlen Catherina Peter Cornelis Embrechts, daer vader aff is Adriaen Jan Adriaen Gerits die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaeckt, ende aengegaen te hebben vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden van d'voorn. henne ouders aengecomen, in der vuegen, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke d'voorn. Cornelis, ende de momboirs van het onmondige kint van wijlen Catharina sijne suster te deele bevallen is, ende sullen alsoo deselve voor henne portie te saeme hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierst een parcheel weijlandts, drie loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Horrevoirts suijt ende noortwaerts, streckende metten eene eijnde aende gemeijnte, ende metten andere eijnde aende erve Peter Anthonisse, Item noch eene acker saeijlandts twee loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. inde Teetenbraeck aldaer tusschen erffenisse de weduwe Joost Adriaen Horrevoirts oost ende westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Aert Meeus, ende metten noorden eijnde aende erve Laureijs Raeijmaker, tsamen mette gerechticheijt vande halve steechde daer toe behoorende, noch het gerecht vierde part onbedeelt in een stuck beemde int geheel vierentwintich lopensaet ........ verder geen goederen in de Hasselt...

actum et scabini ut supra (xij martij 1655, scabini Ophuijsen et van Brouck).
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832