Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1655-14-8009-183v

Jan Willem Adriaens, ende Jan Corstiaen Jacobs als beedichge momboir ende toesiender over de onbejaerde kinderen wijlen Cornelis Jan Willem Adriaens, daer moeder aff was Heijlke Jan Jacobs, hebben met voorgaende decreet van heere drossaert ende schepenen, openbaerlijck voor alle man tot betaling der schulden wettelijck ende erffelijck vercocht ende midsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Willem Adriaens voorn. een parcheel saeijlandts twee loopensaeten ende derdalff roeden metten maete begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt den Roijenbergh achter het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Gijsbert Gerit Beijkens aen d'een sijde oostwaerts, ende de vercooper als nu Laureijs Peter van Doremalen aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende mestwech, of steechde aldaer, ende metten noorden eijnde aende erve Goijert Jan Goijerts, ende alnoch de helfte onbedeelt in een parcheel moerbeemde int geheel een halff bunder ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie voors. ter plaetse genaemt de ... aldaer tusschen erffenisse de kinderen Joost Haens aen d'een sijde oostwaerts, de Lantscheijding aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende Elff Bunders, ende metten noorden eijnde aende Lantscheijding voorn. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat d'voorn. cooper vuijten beemt jaerlijcx aenden Rentmeester Schuijl sal voldoen de helft in eenen chijns van vier stuijvers ende twee oirt, mitsgaders te onderhouden de schouwe, die d'selve soude moge subject sijn, ende is hier bij gestaen Heijltke weduwe voorn., de welcke alvorens heeft affgegaen de toght, recht ende actie van tochtswegen haer inde voorn. twee parcheele van erve competerende, sonder argelist, actum 5 aprilis 1655.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832