Menu

Documenten

Document R-1655-14-8009-187v

Michiel, ende Cornelis, gebroederen, Jan Peter Nesten als man ende momboir van Vijverken sijne huijsvrouwe ende Jan Marten Peters als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe gesusteren kinderen wijlen Adriaen Henrick Niclaessen, voor hen selven, ende mede als erffgenamen van Gijsbert, ende Sijmon, henne overleden broeders, ende swager respective, alsoo voor ses sevenste parten, ende Herman Beris Anthonis, daer moeder aff was wijlen Peerken, dochtere Adriaen Henrick Niclaessen voors. voor sijn selven, ende beneffens Beris Anthonis Beris sijne vader, ende d'voorn. Michiel als beedichde momboir van kinderen wijlen d'voors. Peterken daer vader aff is d'selve Beris, alsoo voor het resterende sevenste part, hebben erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Gerard Jan Gerit Peters een parcheeltie saeijlants anderhalff loopensaet of daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse geheijten t'eijnde de Hasselt in Stadtshoeve, aldaer tusschen erffenisse H: Geest van Tilborgh aen d'een sijde westwaerts, ende Jan Gijsbert Beijkens aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aen erve Joost Gerits de Beir, ende metten noorden eijnde aende gemeijnte, los ende vrij, soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum ix aprilis 1655. Scabini Ophuijsen et vande Brouck.

Deselve Michiel Adriaen Henrick alleen, heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Joost Gerits de Beir een stucxken saeijlants, een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Goijert Jan Goijaerts aen d'een sijde suijtwaerts, ende Gijsbert Jan Gerit Beijkens aen d'ander sijde noortwaerts, ende oock aen d'een eijnt westwaerts, ende streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum ut supra.

Quo facto (dit gedaan zijnde) is gecompareert Cornelis Adriaen Henrick Niclaessen, den welcken heeft geboden sijne blijckende penningen omme metten rechte van naderschappen te lossen, vrijen ende quiten, soo hij doet mitsdesen, t voors. parcheel erve, door Michiel sijne broeder hier voorens aen Joost Gerits de Beir opgedragen, gelovende etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra.

T welck geschiet sijnde heeft d'voorn. Cornelis, dese naerderinge wederom overgelate, ende sijn recht van naerderschap geschoncken, aen d'voorn. Joost Gerits de Beir origineele cooper, die als nu dese erve eijgen is, gelovende, pro ut ..., actum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832