Menu

Documenten

Document R-1655-14-8009-216v

Cornelis sone wijlen Peter Cornelis Emmen, eerst weduwaer wijlen Maria Dircx sijn eerste huijsvrouwe, ende lest weduwaer wijlen Catharina Adriaens sijne tweede huijsvrouwe heeft met consent ende decreet van schepenen alhier, wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Angela weduwe wijlen Joost Adriaen Horrevoirts, eerst de helfte onbedeelt in een parcheel erve bestaende in saeij, ende weijlandt int geheel drie loopensaten ende drie roeden of daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de voors. weduwe noort ende suijtwaerts, ende streckende vande erffenisse Peter Anthonissen, oostwaerts op totten gemeijne straete, ende alnoch de helfte onbedeelt in een parcheel saeijlandts int geheel twee loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, mette gerechticheijt in seecker steechdeke, aldaer, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaempt Teetenbraeck aldaer tusschen erffenisse de voors. cooperse oost ende westwaerts, streckende metten eene eijnde aen erve Laureijs Raeijmaeckers, ende metten andere eijnde aende erve Aert Somers, t'samen mette gerechticheijt van te wegen over d'erve van deselve weduwe, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn. weduwe cooperse vuijt het eerste parcheel jaerlijcx sal gelden aen sijne excellentie de heere grave van Grobbendonck als heere van Tilborgh ende Goirle drie penningen winchijns op St. Stevens dach te betaelen, ende sheere schauwen ende waterlaten te onderhouden, sonder argelist, actum xxvj juli 1655.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832