Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1655-14-8009-241r

Jan Willem Adriaens als momboir, ende Corstiaen Jan Jacobs als toesiender respective van kinderen wijlen Cornelis den sone Jan Willems Adriaens voors. daer moeder aff is Heijltken Jan Jacobs, hebben met ... consent ende decreet van heeren schepenen openbaere tot betaling van seeckere schuer, vercocht ende midsdesen opgedragen ende overgegeven Laureijs Peters van Doremalen ende Elias Henrick Verwers capelmeesters van Capelle aende Hasselt, ten behoeve van selve Capel een parcheel saeijlants een loopensaet mette maete begrijpende aff te paelen vande voorden erven der voors. kinderen gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt den Roijenbergh, aldaer tusschen erffenisse de selve kinderen d'een sijde, ende voorn. Jan Willem Adriaens d'ander sijde, streckende metten eene eijnde aen erve Goijaert Jan Goijaerts, ende metten andere eijnde aen gemeijne steechde, los ende vrij soo sij seijde, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, ende is hier bijgestaen d'voors. Heijltke die welcke alvorens ten behoeve van haere kinderen heeft affgegaen de tocht recht ende actie van tochtswege haer inde voors. erve competerende, sonder argelist, actum xxij november 1655, scabini Huttenis et relatu Stackenborgh.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832