Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1656-14-8010-10v

Peter Gerit Cornelis als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Herman Peter Hendricx, heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Jan Laureijssen de Timmerman sijn swager, de gerechte helft onbedeelt in eene huijsinge met den gronden van dien, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, drie loopensaet ende achtien roeden ofte daer ontrent begrijpende ende waer aff d'voorn. cooper nomine uxoris d'ander helft toebehoort, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis van Gorp d'een sijde, ende de gemeijne strate d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aende erve Peter Huijberts soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal den helft in eenen sack reductie rogge tot noch toe int geheel met drie gulden s'jaers betaelt sijnde, ende tot dien de helft in seven oirt gewinchijns, aende gesworens te betaelen, sonder argelist, actum ix februarij 1656, scabini Stakenborgh et Huttenis.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832