Menu

Documenten

Document R-1656-14-8010-112v

Maria dochtere wijlen Jan Henrick Verwers geassisteert met Henrick ende Elias haere broeders, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, aen, ende ten behoeve van Jan Henrick Laureijs Spijckers, een parcheel saeijlandts twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt inde Corte straet, aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kinderen Henrick Laureijs Spijckers aen d'een sijde oostwaerts, ende de weduwe Cornelis Creijers aen d'andere sijde westwaerts streckende metten noorden eijnde aende erve des vs. coopers ende metten suijdeneijnde aende gemeijne straete, los ende vrij soo sij seijden, ende heeft etc. geloovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xix februrij 1654, scabini Stockum et relatu Stakenborch.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832