Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1656-14-8010-13r

Embrecht, sone wijlen Cornelis Anthonis Hermans heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Joost Gerits de Beir, een parcheeltken weijlants, sevenentwintich roeden ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse d'voors. cooper aen d'een sijde oostwaerts, ende d'voorn. vercooper aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve des coopers voors. ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma vuijtgenomen de schauw vande straete te onderhouden, sonder argelist, actum xv februarij 1656, scabini Soffaerts et vander Burcht.

D'voors. Embrecht, heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven aen, ende ten behoeve van Dingeman, ende Digna met Vijverkens, sijne broeder ende susters respective een parcheeltken saeijlants, een halff loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde genaemt de Roijenbergh, gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse geheijten de Hasselt aldaer tusschen erffenisse d'voors. coopers aen d'een sijde oostwaerts, ende Gerit Gerit Willem Veramelvoirt aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, ende metten anderen eijnde aende erve Joost Gerits de Beir, t'samen mette gerechticheijt van te wegen als van outs, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voors. coopers sullen moeten gedoogen dat d'voorn. Gerit Veramelvoirt met sijne erve hier over wegen sal, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832