Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1656-14-8010-13r

Dingeman sone wijlen Cornelis Anthonis Hermans, out xxiiii jaeren geassisteert met Jan Cornelis Anthonis ende Jan Peter Jacobs sijne momboir ende toesiender, met Digna, ende Vijverken gesusteren dochteren wijlen Cornelis Anthonis Hermans voors. geassisteert met d'voorn. momboir ende toesiender, hebben erffelijck vercocht, ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Embrecht Cornelis Anthonis henne broeder, een halff huijs, wesende de keucken ende het achterhuijs, metten gronde van dien, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, een halff lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, nochtans in aller vuegen, grooten ende manieren, als dese huijsinge ende erve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper aen d'een sijde oostwaerts,ende Joost Gerits de Beir aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Goijert Jan Goijaerts, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (xv februarij 1656, scabini Soffaerts et vander Burcht)..Zoeken in website: De Hasselt voor 1832