Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1656-14-8010-24v

Kennelijck sij eenen ijegelijcke, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert in eijgene persoone, Cornelis, ende Jan gebroeders sonen wijlen Jan Adriaen Willems, Willem Jan Peter Goijaerts, als man ende momboir van Barbara sijne huijsvrouwe, Peter Peter Michiels als man ende momboir van Engeltke sijne huijsvrouwe, Jan Anthonis Peter Gielen, man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, alle gesusters dochteren wijlen Jan Adriaen Willems voorn. Heijltke Jan Peters weduwe wijlen Adriaen Jan Adriaen Willems met Willem Jan Peters als momboir vande naergelaeten onmondige kinderen van d'selve Adriaen, daer moeder aff is Heijltke voorn. ende Digna Jan Gijsbrechts, weduwe wijlen Peter Jan Adriaen Willems met Joost Gerits de Beir, ende Jan Willem Adriaens, als momboir ende toesiender van de naergelaeten onmondige kinderen wijlen Peters, ende Digna voorn., den welcken hebben bekent ende beleden, bekennen ende beleijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben van de erffgoederen, hen mits het overlijden van wijlen d'voorn. Jan Adriaen Willems aenbestorven ende gesuccedeert ende dat inder vuegen, forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits denwelcken d'voorn. Cornelis Jan Adriaen Willems te deele bevallen is, ende sal alsoo deselve voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck blijven possideren eene huijsinge ende turffschop metten gronde van dien, ende erffenisse daer aenliggende ende daertoe behorende, een loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe metten kinderen wijlen Anthonis Cornelis Jan d'een sijde oostwaerts ende de kinderen wijlen Gerit Adriaen Willems, aen d'andere sijde westwaerts daer nochtans eene gemeijne waterlaet tusschen beijde loopt, streckende metten eene eijnde aende erve van de selve kinderen Gerits voorn. ende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij uijtgenomen dat d'voorn. Cornelis hier vuijt jaerlijx gelden sal eene stuijver ende ... oirt winchijn aen de Heer van Tilborgh jaerlijx op St. Stevens dach te voldoen, mitsgaders den voorn. waterlaett te onderhouden, ende daerenboven in vergelijck van cavelen aende gemeijne sterffhuijse vuijtreicken de somme van twee hondert ende tachentigh guldens eens,

Waertegens Willem Jan Peter Goijaerts nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een parcheel erve, bestaende in saeij ende weijlant, geheijten de Lange Boomen, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. ... loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen ter plaetse voorn., aldaer tusschen erfenisse der kinderen Gerard Adriaen Willems voorn. aen wedersijden, streckende metten eene eijnde aen de gemeijne straet, ende metten andere eijnde aende molen path aldaer, los ende vrij, vuijtgenomen tot proffijte vande gemijne boedel in egalisatie van cavelen vuijtreijcken de somme van vijftich car: guldens eens,

Waertegens Jan Anthonis Peter Giele, nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren een parcheel erve genaemt den Boschacker, drie loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors.. aldaer tusschen erffenisse d'erve Daniel Sebastiaens aen d'een sijde noortwaerts, ende de weduwe Jan Jan Willems aen d'andere sijde suijtwaerts, steckende metten eene eijnde aende molen puth, ende metten ander eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn Jan sal schuldich wesen tot proffijte van den gemeijne boedel vuijtreijcken, de somme van een hondert en ses guldens,

Waertegens Peter Peter Michiels nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten een stuck erve genaemt de Meer..., anderhalff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Hermans van Heijst aend´een sijde suijtwaerts, ende Peter Michiels den ouden aend´andere sijde noortwaerts, streckende metten eene eijnde aende erve de kinderen Gerit Adriaen Willems ende metten andere eijnde aende gemeijne ackerwech, los ende vrij, ende sal dit loth alnoch in vergelijcking van cavelen, ontfangen vijten gemeijne sterffhuijse de somme van twee hondert ende twintich car: guldens eens,

Waertegens, Jan den soone Jan Adriaen Willems ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren een stuck erve geheijten de Streep twee loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenissen Daniel Adriaen Gerit Vrancke aen d´een sijde suijtwaerts, ende de weduwe Aert Cornelis Meeus aen d´andere sijde noortwaerts, streckende metten eene eijnde aen d´erve Cornelis Bernevelts ende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende sal dit loth daerenboven alnoch in vergelijcking van cavelen ontfangen vuijt de gemeijne sterffhuijse de somme van een hondert ende vijffensestich car: guldens,

Waertegens de weduwe metten momboirs der kinderen wijlen Peter Jan Adriaen Willems ten deele bevallen is, ende sullen deselve kinders alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck besitten ierst een pacheel saeijlandts geheijten den Roijenberch twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenissen d´erffgenaemen Bartholomeus Joosten aen d´een sijde noortwaerts ende Peter Jans vande Loo aen d´andere sijde suijtwaerts, streckende metten eene eijnde aende erve Goijaert Jan Goijaerts ende metten andere eijnde aen de steecghde aldaer, los ende vrij, ende alnoch een stuck beemde geheijten den Drijhoeck drie loopesaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt Jacobs Hoecxke aldaer tusschen erffenisse Michiel Jan Giele aen d´een sijde noortwaerts, ende Adriaen Jan Goijaerts aen d´andere sijde suijtwaerts, streckende metten eene eijnde aende Lantscheijding ende metten andere eijnde tot een spie vuijtloopende,

Ende waertegens de weduwe metten momboirs der kindere wijlen Adriaen Jan Adriaen Willems te deele bevallen is, ende sullen alsoo de selve kindere voor henne portie hebben behouden ende erffelijck possideren een stuck beemde vier loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt den Dalem, aldaer tusschen erffenisse Willem Adriaen Peters aen d´een sijde noortwaerts, ende Denis Hendrick ... aen d´andere sijde suijtwaerts, streckende metten eene eijnde aend´erve Cornelis Adriaen Somers? ende metten ander eijnde aende beempt dewelcke Cornelis Anthonis Joosten tegenwoordigh gebruijckende is, ende los ende vrij, ende sal dit loth daerenboven alsoo in vergelijcking van cavelen ontfangen de somme van een hondert ende t´seventich car: guldens, vuijten gemeijne sterffhuijse,

Ende hebben hier ... d´voorn. parthijen ende condividenten d´een ten behoeve van d´ander op ijders aengecavelde deel volcoment vertegen ende gerenuntieert met opdragen etc. gelovende etc. ende allen commer hiervorens benoemt, die sich naermaels soude moge openbaere malcanderen te helpen affdragen ende betaelen sonder arghlist, actum de vijf? martij 1656.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832