Menu

Documenten

Document R-1656-14-8010-54v

Jan Jan Adriaen Willems Goijaerts heeft erffelijck vercocht, ende midtsdesen wettelijck opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Cornelissen sijnen broeder een stuck saeijlandts twee loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Gerit Vrancken aen d'een sijde oostwaerts, ende de weduwe Aert Cornelis Meeus aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Cornelis Bernevelts, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 26 junij 1656, scabini Soffaerts et relatu Stakenborgh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832