Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1656-14-8010-54v

Jan Cornelis de Beir, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, aen, ende ten behoeve van Peter Michielss de jonge een parcheel saeijlandts twee loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Gerit Vrancken d'een sijde oostwaerts, ende Jan Cornelissen de Beir d'andere sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende gemeijne straet ende metten anderen eijnde aende gemeijne waterlaet, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen de voors. waterlaet te onderhouden, sonder argelist, datum et scabini ut supra (actum 26 junij 1656, scabini Soffaerts et relatu Stakenborgh).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832