Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1656-14-8010-60r

Adriaen sone wijlen Jan Gijsbert Beijkens, Frans Anthonis Franssen naergelaten weduwenaer wijlen Digna sijne gewesen huijsvrouw ende Maria gesuster dochter van Peter Jans vande Loo daer moeder aff was Jenneke dochtere Jan Gijsbert Beijkens voors. geassisteert met Peter Jans vande Loo haeren vader, ende Gijsbert Jans vande Loo haeren oom, hebben erffelijck vercocht ende midtsdesen opgedragen, ende overgegeven, aenende ten behoeve van Digna dochtere Jan Gijsberts voors. ende haere kinderen daer vader aff was Peter Jan Adriaen Willems, de twee gerechte derde parten, wesende hen contingent ende aenpart in alle ende ijegelijcke de erffelijcke goederen hen mits het overlijden van wijlen Gijsbert Beijkens aengecomen, t'sij in harden in weecke in diepe ofte droogen waer tusschen wie ofte op wat plaetsen gelegen, geene altoos vuijtgeschijden, met affgaen etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum 29 augustij 1656.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832