Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1656-14-8010-60v

Frans Anthonis Franssen, naergelaten weduwnaer wijlen Digna sijne gewesene huijsvrouwe ende Maria gesusteren dochters Peter Jans vande Loo daer moeder aff was Jenneken dochter wijlen Jan Gijsbert Beijkens, sijnde de voors. Maria geassisteert met Gijsbert vande Loo haere oom, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende midsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van voors. Peter Jans vande Loo een parcheeltje saeijlants een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborgh ter plaetsche genaemt de Roijenberch, aldaer tusschen erffenisse Digna weduwe wijlen Peter Jan Adriaen Willems aen d'een sijde westwaerts, ende de voors. cooper aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Goijaert Jan Goijaerts, ende metten suijden eijnde mestwechsken, los ende vrij so sij seijden, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra (29 augustij 1656).
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832